การประชุมวิชาการ
โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ ๑๓ (HoRNets 2021) (Research to Innovation: จากงานวิจัยมุ่งสู่นวัตกรรม) ประจำปี ๒๕๖๔
ชื่อการประชุม โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ ๑๓ (HoRNets 2021) (Research to Innovation: จากงานวิจัยมุ่งสู่นวัตกรรม) ประจำปี ๒๕๖๔
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-2-000-004-06-2564
สถานที่จัดการประชุม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
วันที่จัดการประชุม 30 -02 กรกฎาคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กลุ่มเป้าหมาย ๑. วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการแพทย์ และการวิจัยทางคลินิก ๒. คณะกรรมการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล คณะทำงานผู้จัดการประชุม ๓. บุคลากร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ความรู้ ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไม่หยุดนิ่ง การสร้งสรรค์ความรู้ใหม่ๆ จะต้องอาศัยการศึกษาคันคว้า การวิเคราะห์วิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจและสามารถสร้างนวัตกรรมหรืองานวิจัยในเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นความรู้
ทางด้านคลินิก ทางด้านแพทยศาสตรศึกษา หรือสหสาขาทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉะนั้นจะเห็นได้ว่า การศึกษาวิจัย
เข้ามามีบทบาทสำคัญ เพื่อตอบสนองกระบวนการในการสร้างองศ์ความรู้ใหม่ 1 รวมถึงการพัฒนางานบริการในการดูแล
ผู้ป่วยมากขึ้น ดังนั้น บุคลากรสหสาขาวิชาชีพ ทางการแพทย์และสาธารณสุข จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการแพทย์ การออกแบบงานวิจัย และเลือกใช้สถิติเบื้องต้นอย่าง
ถูกต้องเพื่อสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพในการให้บริการดูแลผู้ป่วย
โรงพยาบาลหลายแห่งเห็นความสำคัญของการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็น
"ชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการให้บริการทางการแพทย์ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็น
เครื่องมือในการแก้ปัญหาให้ตรงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านงานวิจัย
ของบุคลากรระหว่างโรงพยาบาลในเครือข่าย ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลวิซาการ ผลงานวิจัย และข่าวสารด้านงานวิจัย
ระหว่างโรงพยาบาลในเครือข่าย จึงได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการ ประจำปีอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ เป็นต้นมา

การประชุมวิชาการนับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ทุกสาขาวิชาชีพได้มีโอกาสนำความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้จากการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม ศึกษาค้นคว้า ทำวิจัย มาเผยแพร่สู่เวที
สาธารณะ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น
และประสบการณ์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ การสรรค์สร้างนวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและ
การสร้างเครือข่ายทางวิซาการ รวมถึงเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยด้วย ดังนั้นในปี ๒๕๖๔ นี้ โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุคราะห์ ร่วมกับ ชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล สำนักงานบริหารโครงการ ร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
(สบพช.) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ (HoRNets
2021) ภายใต้แนวคิด Research to Innovation: จากงานวิจัยมุ่งสู่นวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๔
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้พัฒนาความรู้ ประสบการณ์ ในการคิดค้น สร้างสรรค์
นวัตกรรมและงานวิจัย ตลอดจนขยายผลสู่สาธารณะ
๒. เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้มีเวที่สำหรับเผยแพร่นวัตกรรมและผลงานวิจัย สู่สาธารณะ
๓. เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนนำด้านวิจัยและนวัตกรรมให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายวิจัย
โรงพยาบาล (Hospital Research Network Society ให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ขยายสู่เครือข่ายระดับชาติ
๔. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้และองค์ความรู้ ระหว่างทีมบุคลากรทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข รวมทั้งเสริมสร้างให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประยุกนโยบายสู่การปฏิบัติจริง
คำสำคัญ
Clinical prediction, research and innovation, medical cannabis
วิธีสมัครการประชุม
สามารถเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านทาง Zoom Teleconference ได้ โดยสมัครผ่าน URL: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9ka3sQOaO4qBt8K6081V3aXrVR-UcccXETozPK0le7utepg/viewform