การประชุมวิชาการ
แนะนำเครื่องมือและระบบข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงาน RDU community
ชื่อการประชุม แนะนำเครื่องมือและระบบข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงาน RDU community
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-004-09-2564
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 02 ก.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
RDU community