การประชุมวิชาการ
ประเด็น RDU hospital
ชื่อการประชุม ประเด็น RDU hospital
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-003-08-2564
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 19 ส.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งภายในและภายนอก อย.
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
RDU hospital