การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2564 เรื่อง "การจัดทำ Graphical Abstract" (รูปแบบ Hybrid workshop)
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2564 เรื่อง "การจัดทำ Graphical Abstract" (รูปแบบ Hybrid workshop)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-008-07-2564
สถานที่จัดการประชุม online ผ่านโปรแกรม MS team
วันที่จัดการประชุม 22 -23 กรกฎาคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์เภสัชกร นักวิจัย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
บทคัดย่อในรูปแบบ graphical abstract ของบทความตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ เป็นการถ่ายทอดเรื่องราววิจัยสื่อเป็นภาพ เป็นลักษณะการสื่อสารระหว่างผู้เขียนหรือผู้วิจัย กับผู้อ่านด้วยรูปภาพโดยภาพจะเป็นการเล่าเรื่องอย่างย่อของงาน ซึ่งปัจจุบัน graphical abstract มีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นส่วนที่ช่วยดึงดูดให้ผู้อ่านบทความเข้าใจเรื่องราวของงานได้ง่าย รูปแบบ graphical abstract ไม่ได้มีความสำคัญแต่ในการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติหรือระดับชาติเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญต่อการทำข้อเสนอโครงการขอทุน หรือ การทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อปิดทุนต่างๆ อีกด้วย
การทำบทคัดย่อในรูปแบบ graphical abstract ให้ประสบความสำเร็จจะต้องสามารถนำรูปภาพนั้นสื่อสารกับผู้อ่านหรือ ผู้ให้ทุนได้เข้าใจง่าย มีลักษณะกระชับและครอบคลุมเนื้อหาหลักๆ ได้ นอกจากนี้ภาพที่ใช้นำเสนอนั้นควรมีความน่าสนใจ สวยงาม คมชัด เพื่อสามารถดึงดูดให้ผู้อ่านเข้ามาอ่านหรือสนใจงานวิจัยชิ้นที่ต้องการ สำหรับเทคนิคที่นำมาใช้ในการจัดทำบทคัดย่อนี้ควรจะเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยากมาก นักวิจัยหรือผู้สนใจเข้าถึงได้อีกทั้งยังถูกกฎหมาย และไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์อีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คณาจารย์และผู้สนใจที่เข้าร่วม มีความรู้ความเข้าใจกับหลักการจัดทำ และเทคนิคต่างๆ
2. เพื่อให้คณาจารย์และผู้สนใจที่เข้าร่วม สามารถจัดทำบทคัดย่อในรูปแบบ graphical abstract ได้ด้วยตนเองในรูปแบบที่ทันสมัย และดึงดูดใจ
3. เพื่อให้คณาจารย์และผู้สนใจที่เข้าร่วม ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การจัดทำ บทคัดย่อในรูปแบบ graphical abstract
คำสำคัญ
Graphical Abstract
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/radNpu5dsMSZE3Lx8 ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีผู้เข้าร่วมเต็มจำนวน 1. บุคลากรภายในและนักศึกษา(ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 แล้ว) เข้าร่วมแบบ onsite 2. บุคลากรภายนอกคณะ เข้าร่วมแบบ online ผ่านโปรแกรม MS team