การประชุมวิชาการ
(Online) 2021 Pharmacy Education and Knowledge (PEAK) – Series 5: “What’s New in Migraine Prophylaxis; The Pharmacist’s Role
ชื่อการประชุม (Online) 2021 Pharmacy Education and Knowledge (PEAK) – Series 5: “What’s New in Migraine Prophylaxis; The Pharmacist’s Role
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-055-07-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 14 กรกฎาคม 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการให้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล โรงพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค สามารถเลือกใช้ยาและให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสม อาการปวดหัว โดยเฉพาะโรคปวดหัวไมเกรนถือว่าเป็นโรคอันดับต้นๆ ที่พบในประชาชนคนไทย ซึ่งที่มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษา และรับประทานยาให้ถูกต้อง ร่วมกับการปรับพฤติกรรมของผู้ป่วยเพื่อผลการรักษาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดี
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “What’s New in Migraine Prophylaxis; The Pharmacist’s Role” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคปวดหัวไมเกรน การวางแผนการรักษา และการเลือกใช้ยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับอาการของผู้ป่วย การให้คำแนะนำและความรู้ที่จำเป็นแก่ผู้ป่วย รวมถึงการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมในช่วงโควิด -19 และการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยในการปรับพฤติกรรมหรือหลีกเลี่ยงการกำเริบของโรค เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงโรคไมเกรน และการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้ยารักษาและให้คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยไมเกรน
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการรักษาและป้องกันการกำเริบของโรคไมเกรน การใช้ยาป้องกันที่เหมาะสม
คำสำคัญ
ไมเกรน,ยา,ความรุนแรง
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th