การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง “100 year Anniversary of Insulin Discovery”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง “100 year Anniversary of Insulin Discovery”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-016-08-2564
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบ Zoom Webiner
วันที่จัดการประชุม 05 -06 สิงหาคม 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 300-500 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วิทยาการด้านยาในปัจจุบันต้องอาศัยการบูรณาการความรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการนำไปใช้ นอกจากนี้ ความก้าวหน้าในด้านดังกล่าวยังเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น บุคลากรทางสาธารณสุขจึงมีความจำเป็นในการที่จะต้องทบทวนความรู้ในเชิงบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการทำงานในอาชีพของตนเองในทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย จึงมีความประสงค์ที่จะนำเสนอการประชุมวิชาการในรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มต้นจากปี พ.ศ. 2553 และมีแผนการจัดประชุมในลักษณะเป็นรายปี ในแต่ละปีจะมีปรัชญาการประชุมที่เหมือนกัน คือ เน้นการบูรณาการ แต่เนื้อหาการประชุมอาจจะแตกต่างกันออกไปตามศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับปี พ.ศ. 2564 นี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้มีการประชุมที่เน้นการดูแลการใช้ยาที่ใช้รักษาโรคหรือความผิดปกติของตาและการมองเห็นขึ้น ซึ่งเนื้อหาการประชุมได้ครอบคลุมสรีรวิทยา พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัย และแนวทางการรักษาโรคของตาและการมองเห็น ได้แก่ การติดเชื้อของเปลือกตา การมองภาพไม่ชัด โรคจุดภาพชัดที่จดตาเสื่อม ภาวะเบาหวานขึ้นตา โรคต้อหิน โรคภูมิแพ้ของตา การติดเชื้อของเยื่อบุตาขาว โรคตาแห้ง และกลุ่มอาการทางตาที่เกิดจากการใช้สายตากับคอมพิวเตอร์ รวมถึงโรคทางอายุรกรรมอื่น ๆ ที่มีอาการแสดงของตาและการมองเห็นร่วมด้วย คือ โรคปวดศีรษะแบบคลัสเตอร์ โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดไมแอสทีเนียกราวิส นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียดเนื้อหาในประเด็นทางเภสัชกรรมและเภสัชวิทยาของยาที่ใช้รักษาโรคของตาและการมองเห็นด้วย ได้แก่ องค์ประกอบทางเภสัชกรรมในยาหยอดตา คุณสมบัติทางเภสัชกรรมของน้ำตาเทียม ข้อดีข้อเสียของสารกันเสียในผลิตภัณฑ์ยาหยอดตา ยาหยอดตาที่มีส่วนประกอบของยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย การฉีดยาที่มีฤทธิ์ต้านการเกิดหลอดเลือดผิดปกติเข้าวุ้นลูกตา ยาประเภทต่าง ๆ ที่มีฤทธิ์ลดความดันในลูกตา ยาที่มีฤทธิ์กระตุ้นการสร้างน้ำตา และอาการไม่พึงประสงค์ของยาชนิดต่าง ๆ ต่อการทำงานของตาและการมองเห็น รวมถึงการใช้สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น ๆ เช่น วิตามิน เกลือแร่ ในการรักษาหรือป้องกันภาวะเจ็บป่วยข้างต้น
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม

1. เข้าใจแนวทางการวินิจฉัยและแนวทางการรักษาการติดเชื้อของเปลือกตา การมองภาพไม่ชัด โรคจุดภาพชัดที่จดตาเสื่อม ภาวะเบาหวานขึ้นตา โรคต้อหิน โรค
ภูมิแพ้ของตา การติดเชื้อของเยื่อบุตาขาว โรคตาแห้ง และกลุ่มอาการทางตาที่เกิดจากการใช้สายตากับคอมพิวเตอร์ รวมถึงโรคทางอายุรกรรมอื่น ๆ ที่มีอาการ
แสดงของตาและการมองเห็นร่วมด้วย คือ โรคปวดศีรษะแบบคลัสเตอร์ โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดไมแอสทีเนียกราวิส
2. อธิบายคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาที่สำคัญของยาที่ใช้ในการรักษาโรคต้อหิน น้ำตาเทียม ยาหยอดตาที่มีส่วนประกอบของยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย รวมถึงสามารถบอก
ความแตกต่างของยาแต่ละชนิดได้
3. เข้าใจและอธิบายบทบาทของเภสัชกรในการทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาเทคนิคพิเศษต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทางคลินิก และปลอดภัย
4. เข้าใจและอธิบายหลักการเลือกใช้ยาเพื่อรักษาการติดเชื้อของเปลือกตา การมองภาพไม่ชัด โรคจุดภาพชัดที่จดตาเสื่อม ภาวะเบาหวานขึ้นตา โรคต้อหิน โรค
ภูมิแพ้ของตา การติดเชื้อของเยื่อบุตาขาว โรคตาแห้ง และกลุ่มอาการทางตาที่เกิดจากการใช้สายตากับคอมพิวเตอร์ รวมถึงโรคทางอายุรกรรมอื่น ๆ ที่มีอาการ
แสดงของตาและการมองเห็นร่วมด้วย คือ โรคปวดศีรษะแบบคลัสเตอร์ โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดไมแอสทีเนียกราวิสได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย โดยอ้างอิง
ตามหลักฐานทางวิชาการที่ทันสมัย
5. นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา การวางแผนการติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัย และการให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ป่วย
เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
รายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ รับผู้เข้าร่วมประชุมที่โรงแรม (จำนวนจำกัด) ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อรักษาระยะห่าง ไม่เกินวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 หรือมีผู้สมัครเต็มจำนวนก่อนเวลากำหนด ลงทะเบียนและเช็คหมายเลขสมาชิกของสมาคมฯ ได้ที่ www.dmthai.org รายละเอียดการสมัครและอัตราค่าลงทะเบียน ประเภท นั่งฟังในห้องประชุม Virtual Meeting 1.ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ 3,000 บาท 2,000 บาท 2.สมาชิกสามัญ 2,000 บาท 1,500 บาท 3.สมาชิกตลอดชีพ ฟรี ฟรี ผู้ประสานงาน น.ส.ศรัณญ์ภัทร บุญรอด (ติ๊ก) E-mail : info@dmthai.org มือถือ : 084-468-0711 โทรศัพท์ : 02-716-5412 โทรสาร : 02-716-5