การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการประจำปี : ร้านขายยา ซูรูฮะ
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการประจำปี : ร้านขายยา ซูรูฮะ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-007-07-2554
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 23 กรกฎาคม 2564
ผู้จัดการประชุม กลุ่มเครือข่ายเภสัชกร ร้านยา ซูรูฮะ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลกรทางการแพทย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้เรื่องบทบาท/หน้าที่ของวิตามิน และ เกลือแร่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่เหมาะสมกับกลุ่มวัย เพศ ภาวะของโรคที่เป็นอยู่ รวมถึงจุดประสงค์การดูแลสุขภาพที่แตกต่างและตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคล ทำให้เภสัชกรเข้าใจความสำคัญของวิตามินและแร่ธาตุแต่ละชนิดมากยิ่งขึ้น สามารถเลือกผลิตภัณฑ์เสริมวิตามินและแร่ธาตุให้ผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ในปัจจุบัน รวมถึงเกิดความเข้าใจ และสามารถประเมินภาวะขาดวิตามินและแร่ธาตุเบื้องต้นได้ ในหน่วยบริการปฐมภูมิ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวนความสำคัญของวิตามินและเกลือแร่ ต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์
2. เพื่อประเมินภาวะการขาดวิตามิน และ เกลือแร่ ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้เภสัชกรสามารถแนะนำการปฎิบัติตัวแก่ผู้ป่วย ที่มีภาวะขาดวิตามินและแร่ธาตุได้
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถาม ภญ.นฤมล อังคเศกวิไล เบอร์โทรติดต่อ 081-883-2256 อีเมลล์ narumol@tsuruha.co.th.