การประชุมวิชาการ
(Online) A new device for asthma patients completes an unmet need
ชื่อการประชุม (Online) A new device for asthma patients completes an unmet need
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-054-07-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 21 กรกฎาคม 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการแนะนำการใช้ยาและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงยาให้แก่ผู้ป่วยทั้งในบริบทของโรงพยาบาลและร้านขายยา ปัจจุบันยา และเทคโนโลยีการรักษาโรคมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ โรคทางเดินหายใจ เป็นหนึ่งในโรคที่พบได้บ่อย และต้องได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ยาในโรคทางเดินหายใจซึ่งมีอุปกรณ์พ่นสูดขึ้นมาเกี่ยวข้องด้วย โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด-19 ที่มีข้อแนะนำ ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ รวมถึงความสำคัญในการสอนการใช้อุปกรณ์พ่นสูดในสถานการณ์วิกฤติโรคระบาด
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ “A new device for asthma patients completes an unmet need” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่ จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์พ่นสูด การวางแผนการรักษาและดูแลผู้ป่วยท่ามกลางวิกฤติ COVID-19 รวมถึงการสอนการใช้อุปกรณ์พ่นสูดในสถานการณ์เช่นนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการรักษาโรคทางเดินหายใจในช่วงวิกฤติ covid-19
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนการใช้อุปกรณ์พ่นสูด
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแนะนำการใช้ยาและเครื่องมือพ่นสูด พร้อมกับการดูแลรักษาตนเองได้อย่างถูกต้อง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th