การประชุมวิชาการ
(Online) Responding to the Challenges in Non-Communicable Diseases (NCDs) Management During COVID-19 Pandemic
ชื่อการประชุม (Online) Responding to the Challenges in Non-Communicable Diseases (NCDs) Management During COVID-19 Pandemic
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-052-07-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 03 กรกฎาคม 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
โครงการประชุมวิชาการเรื่อง Responding to the Challenges in Non-Communicable Diseases (NCDs) Management During COVID-19 Pandemic จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจถึงกลุ่มโรคNCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อCOVID-19 แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรค NCDs เนื่องจากผู้ที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรค NCDs นี้ หากติดเชื้อ COVID-19 จะทำให้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนและอาการรุนแรงมากกว่าปกติ รวมถึงการให้ความรู้ด้านการบริหารเภสัชภัณฑ์ยาเพื่อตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินในช่วงสถานการณ์COVID-19
ด้วยเภสัชกรเป็นวิชาชีพที่มีบทบาทสำคัญในตั้งแต่การคัดเลือกและจัดหา บริหารจัดการ ตลอดจนถึงส่งมอบและดูแลติดตามการใช้ยาแก่ผู้ป่วย ดังนั้นจึงได้มีการจัดประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านการใช้ยา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารเภสัชภัณฑ์ยาให้ทันสมัยกับช่วงสถานการณ์ COVID-19 เพื่อช่วยส่งเสริมให้เภสัชกรสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการทำงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย ไปจนถึงการพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรม การบริหารทางเภสัชภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
(1) เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคNCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
(2) เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการเภสัชภัณฑ์ยาให้ทันสมัยกับช่วงสถานการณ์ COVID-19
(3) เพื่อให้เภสัชกรนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานอยู่ ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
(4) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมและระหว่างเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th