การประชุมวิชาการ
(Online)The Role of Vitamins and Minerals in The Immune System Functions
ชื่อการประชุม (Online)The Role of Vitamins and Minerals in The Immune System Functions
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-051-07-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 03 กรกฎาคม 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการให้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล โรงพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในปัจจุบันการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การดูแลสุขภาพ และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับร่างกายเป็นปัจจัยที่ประชาชนให้ความสำคัญ และต้องได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสม
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “The Role of Vitamins and Minerals in The Immune System Functions” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของวิตามินและเกลือแร่ ที่ส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพและภูมิคุ้มกันที่ดี แหล่งของวิตามินและเกลือแร่ การแนะนำเรื่องอาหารและอาหารเสริมที่ปลอดภัยและปริมาณที่เหมาะสม พร้อมกับการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพอื่นๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจบทบาทวิตามิน และเกลือแร่ ต่อสุชภาพและระบบภูมิคุ้มกัน
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการแนะนำอาหาร และอาหารเสริมที่มีวิตามิน เกลือแร่ในปริมาณพี่เหมาะสม
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในช่วงการระบาดของโควิด-19
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th