การประชุมวิชาการ
(Online) Chemotherapy Selection for Hospitals
ชื่อการประชุม (Online) Chemotherapy Selection for Hospitals
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-050-07-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 02 กรกฎาคม 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการให้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล โรงพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับคัดเลือกยาในกลุ่มโรคต่างๆ โดยเฉพาะยารักษาโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นหนึ่งในโรคที่พบได้บ่อยมากขึ้น และมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการรักษาแบบต่อเนื่อง การคัดเลือกยาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคัดเลือกยากที่มีประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งในชนิดต่างๆ รวมถึงขั้นตอนและงบประมาณที่ใช้จะต้องสมเหตุสมผลและเป็นไปตามหลักการของการจัดซื้อจัดจ้าง
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “Chemotherapy Selection for Hospitals”
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดซื้อและคัดเลือกยา โดยเฉพาะยารักษาโรคมะเร็ง เพื่อให้ครอบคลุมข้อบ่งใช้ มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการจัดซื้อจัดจ้างยา และการบริหารทรัพยากรในโรงพยาบาล
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการคัดเลือกยาโรคมะเร็ง การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก และปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงในยากลุ่มโรคมะเร็ง
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถคัดเลือกยารักษาโรคมะเร็งได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th