การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง Prostaglandin analogs in the treatment of glaucoma
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง Prostaglandin analogs in the treatment of glaucoma
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-019-07-2564
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 06 กรกฎาคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
http://pharmce.weebly.com/