การประชุมวิชาการ
ISHAM Asia 2021
ชื่อการประชุม ISHAM Asia 2021
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-018-08-2564
สถานที่จัดการประชุม ประชุมในรูปแบบ virtual meeting
วันที่จัดการประชุม 06 -08 สิงหาคม 2564
ผู้จัดการประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าประชุม ประมาณ 500 คน โดยเป็นคนไทยและชาวต่างประเทศ (โดยเป็นบุคลากรสาขาการแพทย์ ทั้งแพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ เป็นต้น)
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อราและโรคพิธิโอซิส (โรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากจุลชีพคล้ายเชื้อรา) มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด อีกทั้งปัจจัยต่างๆ ที่มีผลเสริมให้อุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อมีเพิ่มขึ้น อาทิเช่น การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างแพร่หลาย การรักษาโรคที่ใช้สารกดภูมิคุ้มกัน และสภาวะโลกร้อน เป็นต้น มีหลักฐานจากงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการพบว่าเชื้อราที่ก่อโรคพืชหลายสายพันธุ์สามารถก่อโรคในมนุษย์ซึ่งพบทั้งที่ก่อพยาธิสภาพเฉพาะที่ เช่น กระจกตา หรือแพร่กระจายไปยังอวัยวะต่างๆ และยังพบว่า จุลชีพเหล่านี้มีคุณสมบัติดื้อต่อยาสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการรักษาผู้ป่วย ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อที่แม่นยำ รวดเร็ว และมีความสามารถในการจัดจำแนกเชื้อลงไปถึงในระดับจีนัสและสปีชีส์ เพื่อเป็นข้อมูลทั้งในด้านระบาดวิทยา และอื่นๆ เช่น การหาค่า minimum inhibitory concentration (MIC) และการศึกษากลไกการเกิดโรค เพื่อนำมาพัฒนาวิธีการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ด้วยศักยภาพการเป็นผู้นำทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อราและโรคพิธิโอซิสในผู้ป่วย ทำให้คณะกรรมการสมาคมโรคติดเชื้อราในคนและสัตว์สากล (ISHAM: an International Society for Human and Animal Mycology) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้การประชุม The 1st International Conference on Medical Mycology in Asia 2020 จัดขึ้นที่ประเทศไทยโดยมีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมร่วมกับ The Asia Fungal Working Group (AFWG), Thailand Medical Mycology Foundation (TMMF) และ Transplant Infectious Disease (TID)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้ด้านโรคติดเชื้อราและโรคพิธิโอซิส (โรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากจุลชีพคล้ายเชื้อรา) ของแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบุคคลากรด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ทั้งในสังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ/โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และสถาบันอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งในเขตเอเชียให้ทันสมัย ตลอดจนกระตุ้นให้ตระหนักถึงอุบัติการณ์โรคติดเชื้อราที่เพิ่มขึ้น
2. เพื่อวางแผนรับมือกับเชื้อราก่อโรคสายพันธุ์ใหม่ๆ และเชื้อพิเธียม ตลอดจนการพัฒนาความรู้ทั้งในด้านกลไกการเกิดโรค การตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ การจัดจำแนกเชื้อ และการรักษาโรค
3. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสถาบันทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
คำสำคัญ