การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ “รอบรู้เรื่องยาเด็ก”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ “รอบรู้เรื่องยาเด็ก”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-009-06-2564
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 28 มิ.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจจำนวน 500 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การให้ยาเข้าสู่ร่างกายจัดว่าเป็นบทบาทสำคัญที่สำคัญของเภสัชกรทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของยากับคนไข้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ ในเด็กทารกหรือเด็กเล็ก ที่มีความเเตกต่างจากการให้ยาในผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณ ข้อควรระวังและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจาก อวัยวะต่างๆ ของเด็กยังไม่เจริญเติบโตอย่างเต็มที่ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากพิษของยาได้มากกว่าผู้ใหญ่ ดังนั้นเภสัชกร จึงจำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้ และทบทวนความรู้เรื่องการให้ยาในเด็กและข้อบ่งใช้อยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยเด็ก
ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มพูนความรู้ และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการให้ยาในเด็กที่ทันยุคสมัยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดูแลผู้ป่วยขั้นปฐมภูมิของเภสัชกรชุมชน จึงได้เสนอ จัดการประชุมวิชาการออนไลน์ขึ้นในหัวข้อเรื่อง รอบรู้เรื่องยาเด็ก เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพในประเด็นดังกล่าว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการให้ยาในเด็กเเละข้อบ่งใช้ต่างๆ
2. เพื่อลดความผิดพลาดในการให้ยาในเด็ก
3. เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและซักถามความรู้ และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการให้ยาในเด็กที่ทันยุคสมัย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ลิงก์การลงทะเบียนสมัคร:https://www.medical-leaders-thailand.com/cpd/ สอบถามเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่: คุณชนาภา chanapa@asec-frontier.com หรือ info@medical-leaders-thailand.com หรือ Line Official Account: @mltofficial