การประชุมวิชาการ
(Online) Pharmaceutical characteristics of female sex hormones for gynecologic disorders
ชื่อการประชุม (Online) Pharmaceutical characteristics of female sex hormones for gynecologic disorders
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-048-06-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 20 มิ.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการให้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะในบริบทของสถานพยาบาล ปัจจุบันยาในกลุ่มฮอร์โมนเพศหญิง เช่น ยาคุมกำเนิด หรือยารักษาโรคทางนรีเวชต่างๆ ได้มีบทบาทในช่วงวัยเจริญพันธุ์ของหญิงไทยและมีการใช้อย่างแพร่หลายมาก ยาในกลุ่มนี้แม้จะมีการใช้มาเนิ่นนาน ก็ยังมีข้อจำกัดในการเลือกใช้ให้เหมาะกับสภาวะของผู้หญิงหรือผู้ป่วยที่แตกต่างกันไปความเข้าใจในคุณสมบัติทางเภสัชกรรมต่างๆ ของฮอร์โมนแต่ละชนิดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เภสัชกรสามารถแนะนำและให้ความรู้แก่ผู้ป่วยหรือบุคคลกรทางการแพทย์ได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือไปจากบทบาทของเภสัชกรในการบริหารความเสี่ยงของยาเรื่องของการคัดเลือกยาที่มีคุณภาพเข้าสู่โรงพยาบาลรวมถึงการจัดซื้อหาเวชภัณฑ์ยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐยังเป็นประเด็นสำคัญที่เภสัชกรทุกโรงพยาบาลต้องมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างราบรื่น
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “Pharmaceutical characteristics of female sex hormones for gynecologic disorders” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับยาคุมกำเนิดและยารักษาโรคทางนรีเวช การเลือกใช้ยาคุมให้เหมาะสมรวมถึงการคัดเลือกยากลุ่มยาคุมกำเนิดเข้าสถานพยาบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติทางคลินิค และทางเภสัชกรรมของยาฮอร์โมนเพศหญิง ของเภสัชกรโรงพยาบาลในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่บุคลกรทางการแพทย์อื่นๆ หรือผู้ป่วยที่ได้รับยาฮอร์โมนเพศหญิงเพื่อรักษาโรคทางนรีเวช
2เพื่อสร้างความเข้าใจและเกิดการแลกเปลี่ยนตวามรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการคัดเลือกยาที่มีคุณภาพเข้าสู่โรงพยาบาลรวมถึงการจัดซื้อหาเวชภัณฑ์ยา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th