การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ ปัญญาประดิษฐ์ทางเภสัชศาสตร์: ปัญญาประดิษฐ์ในการค้นหายาใหม่ (Pharmaceutical AI: AI in drug discovery)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ ปัญญาประดิษฐ์ทางเภสัชศาสตร์: ปัญญาประดิษฐ์ในการค้นหายาใหม่ (Pharmaceutical AI: AI in drug discovery)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-017-06-2564
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 24 มิ.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้นตามลำดับ รวมถึงการนำมาใช้ในด้านเภสัชศาสตร์ด้วย ทั้งในด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดอัตรายจากการใช้ยา การผลิตและควบคุมคุณภาพของยา การใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อใช้ในการใช้ยา รวมถึงการวิจัยค้นหายาใหม่ด้วย ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันได้มียาใหม่ถูกคิดค้นขึ้นอยู่และออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้จะมียาใหม่ถูกคิดค้นขึ้นตลอดเวลาแต่ก็ยังไม่ทันต่อการรักษาโรคในปัจจุบัน ด้วยการพัฒนายาใหม่นั้นต้องใช้เวลาในการคิดค้น ทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยทั้งในขั้นก่อนคลินิกและคลินิก ซึ่งมีเพียงแค่ส่วนน้อยจากยาต้นแบบที่ถูกคิดค้นขึ้นเท่านั้นที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพียงพอที่จะนำมาใช้ได้ อีกทั้งกระบวนการทั้งหมดอาจจะใช้เวลา 10 – 20 ปีซึ่งเป็นระยะเวลานานมาก ในปัจจุบันจึงได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ใหม่เข้ามาช่วยในการหายาใหม่ให้เร็วขึ้นและฒีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น ทั้งการใช้หุ่นยนต์ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หนึ่งในนั้นก็คือปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นเทคนิคที่สร้างตัวแบบทางคอมพิวเตอร์ขึ้นเพื่อเรียนรู้จากข้อมูลเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นตัวแบบที่ผ่านการเรียนรู้นั้นก็จะนำมาเพื่อทำนายจากข้อมูลใหม่ๆได้ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการค้นหายาใหม่นั้นมีหลายวิถีทางทั้งการสร้างโมเลกุลใหม่ๆจากโครงสร้างยาที่มีอยู่แล้ว การทำนายวิถีสังเคราะห์ของสารใหม่ การทำนายฤทธิ์ใหม่ๆของยาเก่า รวมถึงการค้นยายาใหม่จากธรรมชาติ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่กำลังถูกพัฒนาขึ้นและบางส่วนก็ถูกใช้งานในบริษัทยา โดยการนี้ทางภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการออนไลน์เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนงานวิจัยใหม่ๆทางด้านเภสัชศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์แก่ที่นิสิตนักศึกษา นักวิจัย เภสัชกรและผู้สนใจทั่วไปขึ้น
วัตถุประสงค์
1. ปัญญาประดิษฐ์ในการค้นหายาใหม่
2. จุดเด่นและข้อด้อยในการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการค้นหายาใหม่
3. แนวทางของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในทางเภสัชกรรมในอนาคต
4. การใช้ประโยชน์จากแอคติโนแบคทีเรีย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่ หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://pharmce.weebly.com/ce โทรศัพท์ 02-218-8283 โทรสาร 02-251-5086 หรือ e-mail: ce.pharm.chula@gmail.com โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน