การประชุมวิชาการ
(Online) รับมืออาการปวดศีรษะ ยุคโควิด 19
ชื่อการประชุม (Online) รับมืออาการปวดศีรษะ ยุคโควิด 19
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-047-07-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 11 กรกฎาคม 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล :
ร้านขายยา เป็นเสมือนที่พึ่งด้านสุขภาพของชุมชน ที่มีการกระจายในส่วนต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นแหล่งเพิ่มการเข้าถึงยาของประชาชน พร้อมๆกับเป็นที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพ การดูแลรักษาตนเอง และให้คาแนะนาไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม
ในปัจจุบันที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีความรุนแรงมากขึ้น จานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของประชาชน จากการสารวจโดยกรมสุขภาพจิตพบว่าประชาชน 51.85% มีความเครียดและความวิตกกังวล ผู้ป่วยจานวนมากขึ้นที่ประสบปัญหาปวดศีรษะจากความเครียด ในขณะเดียวกันโรคปวดศีรษะไมเกรน ก็เป็นโรคที่ก ่อให้เกิดอาการปวดศีรษะเรื้อรังชนิดหนึ่ง โดยจะมีอาการปวดรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก ผู้ป่วยที่มีอาการเหล่านี้จึงมาใช้บริการที่ร ้านขายยา ที่สามารถให้การดูแลเบื้องต้น ด้วยการจ่ายยา และ/หรือให้คาแนะนาเบื้องต้นกับผู้ป่วย มีส่วนสาคัญช่วยแบ่งเบาภาระทางสาธารณสุขของประเทศ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความชานาญ การให้บริการและคาแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ แก่ ผู้ประกอบการร้านยาและเภสัชกรผู้ปฎิบัติหน้าที่ในร้านขายยา
2) เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อ สารและรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3) เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสมและสมเหตุผลในร้านขายยา
คำสำคัญ
Migraine triggers, Symptom Checker, Alleviating migraine pain, Migraine medications
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th