การประชุมวิชาการ
(Online)Inhalation Devices Recommendation and Training During COVID-19 Pandemic
ชื่อการประชุม (Online)Inhalation Devices Recommendation and Training During COVID-19 Pandemic
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-046-07-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 10 กรกฎาคม 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ยาในโรคทางเดินหายใจซึ่งมีอุปกรณ์พ่นสูดขึ้นมาเกี่ยวข้องด้วย โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด-19 ที่มีข้อแนะนำ ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ รวมถึงความสำคัญในการสอนการใช้อุปกรณ์พ่นสูดในสถานการณ์วิกฤติโรคระบาด
สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ “Inhalation Devices Recommendation and Training During COVID-19 Pandemic” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่ จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์พ่นสูดท่ามกลางวิกฤติ COVID-19 รวมถึงการสอนการใช้อุปกรณ์พ่นสูดในสถานการณ์เช่นนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
4.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์พ่นสูดท่ามกลางวิฤติ covid-19
4.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนการใช้อุปกรณ์พ่นสูด รวมถึงสื่อและเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการสอนท่ามกลางวิกฤต COVID-19
4.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแนะนำการใช้ยาและเครื่องมือพ่นสูด พร้อมกับการดูแลรักษาตนเองในช่วง covid-19 ได้อย่างถูกต้อง
คำสำคัญ
Inhalation Devices Recommendation and Training During COVID-19 Pandemic
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th