การประชุมวิชาการ
(Online) Common Orthopedics in Daily life
ชื่อการประชุม (Online) Common Orthopedics in Daily life
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-045-07-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 17 ก.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการให้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล โรงพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค เลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสมให้กับผู้ป่วย โรคกระดูกและข้อ อาการปวดหรืออักเสบของกล้ามเนื้อ เป็นหนึ่งในอาการที่พบได้บ่อยในชุมชน เนื่องจากอาชีพ และพฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่ส่งผลให้เกิดภาวะเสื่อม หรืออาการปวดของประดูกและข้อ ซึ่งต้องได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “Common Orthopedics in Daily life” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อ อาการปวดและอักเสบของกล้ามเนื้อ ความเข้าใจในสาเหตุหรือพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอาการ การเลือกใช้ยารักษาให้เหมาะสม และการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยในการปรับพฤติกรรมหรือหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการประเมินอาการกระดูกและข้อ อาการปวดและอักเสบของกล้ามเนื้อ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้ยารักษาโรคกระดูกและข้อ อาการปวดและอักเสบของกล้ามเนื้อ
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการรักษาและป้องกันการกำเริบของโรค การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการป้องกันและรักษาอย่างปลอดภัย
คำสำคัญ
Common Orthopedics in Daily life
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th