การประชุมวิชาการ
(Online) "ROLE OF DERMOCOSMETIC IN HYPERPIGMENTATION” การจัดการโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ที่พบร่วมกันในทางเดินหายใจและผิวหนัง
ชื่อการประชุม (Online) "ROLE OF DERMOCOSMETIC IN HYPERPIGMENTATION” การจัดการโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ที่พบร่วมกันในทางเดินหายใจและผิวหนัง
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-044-06-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 27 มิ.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาลและส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน อาการของโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคผิวหนัง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของฝ้า กระ และจุดด่างดำ เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยและต้องการได้รับการรักษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการแก้ไขปัญหาอย่างปลอดภัยและยั่งยืน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับปัญหา คุณภาพสูงและปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “ROLE OF DERMOCOSMETIC IN HYPERPIGMENTATION”
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคทางด้านผิวหนัง โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของเม็ดสีผิว ได้แก่ ฝ้า กระ และจุดด่างดำ การประเมินอาการของปัญกาด้านผิวหนังอย่างถูกต้อง และการเลือกใช้ยา ในการรักษาปัญกาให้เหมาะสม พร้อมกับการปรับพฤติกรรมและหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการประเมินอาการและความรุนแรงของโรคที่เกี่ยวข้องกับความปิดปกติของเม็ดสีผิว
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจจำแนกลักษณะของ ฝ้า กระ และจุดด่างดำ ปัจจัยกระตุ้น และหลักการรักษาที่ถูกต้อง
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแนะนำผลิตภัณ์ที่เหมาะสมกับปัญหาผิวแต่ละแบบ สามารถให้คำแนะนำในการดูแลรักษาและการปรับพฤติกรรม เพื่อการรักษาที่ยั่งยืน
คำสำคัญ
ROLE OF DERMOCOSMETIC IN HYPERPIGMENTATION
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th