การประชุมวิชาการ
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 18/2564 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Data Analysis for Pharmaceutical Research)
ชื่อการประชุม โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 18/2564 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Data Analysis for Pharmaceutical Research)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-017-06-2564
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 07 -11 มิถุนายน 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย 1. หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมและเภสัชกรโรงพยาบาล 2. เภสัชกรที่สนใจ ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 3. คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยไม่
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 37 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันงานวิจัยมีบทบาทต่อการพัฒนางานบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลและชุมชน เภสัชกรได้เห็นความสำคัญและมีผลงานวิจัย R2R หรือการนำหัวข้อวิจัยจากการทำงาน และนำผลไปใช้แก้ไขปัญหาในงานประจำมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ความต้องการในด้านองค์ความรู้ในการทำวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลมีสูงขึ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพงาน นอกจากนี้ยังนำไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัย การจัดการเรียนการสอนในหัวข้อการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชกรรมจะช่วยให้เภสัชกรสามารถเลือกสถิติที่เหมาะสมและสามารถนำเสนอผลการศึกษาให้เหมาะสมกับคำถามวิจัยมากขึ้น เป้าหมายหลัก คือ ผู้เข้าประชุมจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของตนเองได้หลังจากที่ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการไปแล้ว

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการเภสัชกรรมโดยนำความรู้ด้านระบาดวิทยาด้านยาและสถิติมาใช้ จึงได้ร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐอีก 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ นี้ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ทางสถิติที่จำเป็นด้านเภสัชศาสตร์ ในโรงพยาบาล สถานบริการพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ
วัตถุประสงค์
1. มีความสามารถในการจัดการข้อมูลทางเภสัชศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานได้
2. มีความสามารถในการเลือกสถิติที่เหมาะสมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์ได้
4. มีความสามารถในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์
วิธีสมัครการประชุม
1. เข้าเว็บไซต์ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ คณะเภสัชศาสตร์ มช. https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th จากนั้นทำการสมัครสมาชิก 2. เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว ให้ Login เลือกรายการงานประชุมที่สนใจสมัครเข้าร่วม จากนั้นคลิกสมัคร 3. เมื่อสมัครแล้ว ให้ดำเนินการชำระค่าสมัครและอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินในระบบของท่าน 4. จากนั้นให้รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันการสมัคร เป็นอันเสร็จสิ้น