การประชุมวิชาการ
(Online) “การเสริมภูมิคุ้มกันด้วยโพรไบโอติกและการป้องกันการติดเชื้อสำหรับลูกน้อย”
ชื่อการประชุม (Online) “การเสริมภูมิคุ้มกันด้วยโพรไบโอติกและการป้องกันการติดเชื้อสำหรับลูกน้อย”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-043-07-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 17 ก.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการให้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล โรงพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค เลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสมให้กับผู้ป่วย ผู้ป่วยเด็กถือเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง ระบบภูมิคุ้มกันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องดูแลและเสริมให้มีความสมดุล เพื่อลดความเสี่ยงหรือความรุนแรงในการติดเชื้อ หรืออาการแพ้อื่นๆ โพรไบโอติกได้รับการศึกษาให้เป็นหนึ่งในแนวทางการเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยเด็ก ซึ่งสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิต และลดความเสี่ยงในการเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากการติดเชื้อได้เป็นอย่างมาก
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “การเสริมภูมิคุ้มกันด้วยโพรไบโอติกและการป้องกันการติดเชื้อสำหรับลูกน้อย” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของโพรไบโอติกที่มีต่อระบบภูมิคุ้มกัน และการป้องกันการติดเชื้อ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยเด็ก ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกอย่างเหมาะสม รวมถึงการให้คำแนะนำในการปรับพฤติกรรมหรือหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงโรคที่อาจเกิดจากปัญหาด้านภูมิคุ้มกัน หรือการติดเชื้อในเด็ก
2เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของโพรไบโอติกในหารปรับสมดุลจุลินทรีย์ในร่างกาย
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้และสามารถแนะนำการเลือกใช้โพรไบโอติกได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th