การประชุมวิชาการ
(Online) Pharmacy Management of Allergic Disease during COVID-19 Pandemic
ชื่อการประชุม (Online) Pharmacy Management of Allergic Disease during COVID-19 Pandemic
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-042-06-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 23 มิ.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการให้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล โรงพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค เลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสมให้กับผู้ป่วย อาการแพ้และผื่นคันของผิวหนัง เป็นอาการที่พบได้บ่อยในชุมชน ซึ่งอาจเกิดจากอาชีพ พฤติกรรม หรือสื่งกระตุ้นต่างๆ และมักจะรบกวนการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วย การจำแนกอาการของโรคและรักษาอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อผลการรักษาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “ผื่นคันกำเริบ จากการแพ้ ดูแลและจัดการอย่างไรในร้านยา” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการแพ้และผื่นคันของผิวหนัง สามารถจำแนกโรค สาเหตุของการเกิด และเลือกใช้ยารักษาได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย รวมถึงการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยในการปรับพฤติกรรมหรือหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการประเมินอาการและความรุนแรงของอาการแพ้และผื่นคัน
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการจำแนกอาการของโรค และเลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสม
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการรักษาและป้องกันการกำเริบของโรค สามารถดูแลผู้ป่วยได้แบบองค์รวม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th