การประชุมวิชาการ
(Online) 2021 Pharmacy Education and Knowledge (PEAK) – Series 3: “Now Approved indications update: Overview of Omalizumab from the past to the present”
ชื่อการประชุม (Online) 2021 Pharmacy Education and Knowledge (PEAK) – Series 3: “Now Approved indications update: Overview of Omalizumab from the past to the present”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-040-06-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 17 มิ.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการให้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล โรงพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค เลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสมให้กับผู้ป่วย โรคภูมิแพ้ หรืออาการแพ้ เป็นหนึ่งในอาการที่พบได้บ่อยและมักจะเป็นอาการที่เป็นซ้ำ รบกวนการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วย และต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลการรักษาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดี
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “Now Approved indications update: Overview of Omalizumab from the past to the present” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคภูมิแ้ สาเหตุหรือความผิดปกติที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ การวางแผนดูแลรักษาโรค การเลือกใช้ยาให้เหมาะสม และการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยในการปรับพฤติกรรมหรือหลีกเลี่ยงการกระตุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการประเมินอาการและความรุนแรงของโรคภูมิแพ้
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้ยารักษาโรคภูมิแพ้ให้เหมาะสม โดยเฉพาะการเลือกใช้ Omalizumab ในผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการรักษาและป้องกันการกำเริบของโรค การเลือกใช้ biological product อย่างถูกต้องและปลอดภัย

คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th