การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการรายวิชา “ศิลปะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง” (ประชุมระบบออนไลน์)
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการรายวิชา “ศิลปะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง” (ประชุมระบบออนไลน์)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-023-06-2564
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประชุมระบบออนไลน์)
วันที่จัดการประชุม 08 -11 มิ.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรจากกระทรวงสาธารณสุข ผู้เข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 จำนว
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 22.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่หลากหลาย เช่น บทบาทของงานเภสัชกรรมเดิมที่ให้ความสำคัญกับตัวยา (product – focus) สู่การเพิ่มความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยหรือผู้ใช้ยา (patient – focus) การเปลี่ยนแปลงในระบบการทำงานที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพในการบริการและการจัดการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแนวทางการให้บริการรักษาพยาบาลในระบบบริการสุขภาพ และกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอื่นๆที่มีผลต่อการให้บริการเภสัชกรรม เช่น ทักษะ ความสามารถ และปริมาณของกำลังคนด้านสุขภาพ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ หรือแม้แต่พฤติกรรมผู้ป่วย เป็นต้น
การที่จะพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของปัจจัยที่รุมล้อมได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยผู้นำในวิชาชีพ ตลอดจนถึงผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความเป็นผู้นำร่วม (shared leadership) ซึ่งไม่ใช่เพียงการพึ่งพาผู้นำที่เปรียบเสมือนฮีโร่คนใดคนหนึ่งเท่านั้น
“ความเป็นผู้นำ” เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ แต่ต้องใช้เวลา เพื่อการบ่มเพาะทั้งทัศนคติ ความรู้ และทักษะที่สำคัญ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ศิลปะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง” จึงมุ่งหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้นำในวิชาชีพ โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ สร้างทัศนคติเชิงบวก และพัฒนาทักษะเบื้องต้นที่สำคัญต่อการเป็นผู้นำวิชาชีพในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นผู้นำ เกิดแรงบันดาลใจ และมองเห็นแนวทางในการพัฒนาความเป็นผู้นำให้กับตนเอง
2. มีทัศนคติเชิงบวก สามารถอธิบายแนวคิดสำคัญ และพัฒนาทักษะเบื้องต้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแย้ง การเจรจาต่อรอง และการสื่อสารเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการทำงาน
3. สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดนพลักษณ์ ในการทำความเข้าใจตนเอง และผู้อื่นได้ในเบื้องต้น
คำสำคัญ
ศิลปะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง, Leadership