การประชุมวิชาการ
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายาและค่ารักษาพยาบาล
ชื่อการประชุม การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายาและค่ารักษาพยาบาล
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-010-06-2564
สถานที่จัดการประชุม online
วันที่จัดการประชุม 08 มิ.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล ที่สนใจจำนวน 200 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีการเบิกจ่ายค่ายาและค่ารักษาพยาบาลในผู้ป่วยที่ใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและรัฐวิสาหกิจอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งมีทั้งยาและโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง งานประชุมนี้จัดทำขึ้นเพื่อทำความเข้าใจการเบิกจ่ายตรง โดยมิให้มีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิ รวมถึงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ใหม่ที่ทางกรมบัญชีกลางได้มีการปรับปรุงใหม่ในการเบิกค่ายาและค่ารักษาพยาบาลในบางโรค เพื่อรักษาสิทธิผู้ป่วยที่จะเข้าถึงยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายาและค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยด้านการดูแล
สุขภาพเมื่อเป็นโรคข้อเสื่อมได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
online