การประชุมวิชาการ
(Online)Get Ready for COVID-19 Vaccination Roll-out
ชื่อการประชุม (Online)Get Ready for COVID-19 Vaccination Roll-out
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-039-06-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 07 มิ.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการรักษาโรคต่างๆ รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 ในปัจจุบันเอง ก็เป็นสิ่งที่เภสัชกรต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นความรู้ใหม่และมีการอัพเดทอยู่เสมอ และเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบในเรื่องสุขภาพและรบบสาธารณสุขในวงกว้าง
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “Get Ready for COVID-19 Vaccination Roll-out” ขึ้นในช่วงที่มีการระบาด และวัคซีนกำลังจะเข้ามามีบทบาทในการช่วยหยุดการระบาดและการรุนแรงของโควิด-19 ข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนด้วยนวัตกรรมต่างๆ ความแตกต่างในเรื่องของประสิทธิภาพ การลดอัตราการติด การลดอัตราความรุนแรงของโรค รวมถึงการลดอัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19 และอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นของการฉีดวัคซีน การพิจารณาเลือกวัคซีนที่เหมาะสมต่อประชากร ทั้งกลุ่มที่มีความเปราะบาง มีความเสี่ยงหรือโรคประจำตัวต่างๆ การดูแลตนเองก่อนการฉีดวัคซีน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและความปลอดภัยของประชากร
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนต่อการลดการระบาดของโควิด-19
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงความแตกต่างในนวัตกรรมการผลิตวัคซีน ผลของประสิทธิภาพ และอาการข้างเคียงทีอ่าจจะเกิดขึ้น
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการเลือกใช้วัคซีนที่เหมาะสมกับกลุ่มคน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดอาการข้างเคียง และสามารถให้คำแนะนำในการเตรียมตัว และดูแลตัวเองแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th