การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ Practicing after a pandemic: The new roles of Thai pharmacist practitioners”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ Practicing after a pandemic: The new roles of Thai pharmacist practitioners”
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-2-000-001-07-2564
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์ ผ่าน ระบบ Zoom meeting
วันที่จัดการประชุม 17 -18 ก.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วประเทศ จำนวนไม่เกิน 600 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับชมรมเภสัชกรภาคใต้ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยของเภสัชกรอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดงานประชุมวิชาการ หัวข้อ The new roles of Thai pharmacist practitioners ประจำปี ๒๕๖๔” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรได้รับความรู้ที่ทันสมัย เกิดการพัฒนาตนเองสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตนเองและการทำงาน อีกทั้งเพื่อให้เภสัชกรเกิดความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่อง Telepharmacy กัญชาทางการแพทย์ vaccine COVID-19 และ บทบาทเภสัชร้านยากับผู้ป่วยโรคจิตเวช ภายในงานประชุมได้จัดให้มีการบรรยายโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว ทำให้ผู้ร่วมงานสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและพัฒนาวิชาชีพต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนและทบทวนความรู้ทางวิชาการด้านเภสัชกรรมที่ทันสมัยและสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องไปกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้ป่วย
2. การส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของสภาเภสัชกรรมในการพัฒนาเภสัชกร
คำสำคัญ
COVID-19, telepharmacy, กัญชา, จิตเวช
วิธีสมัครการประชุม
สมัครทางออนไลน์ สอบถามเพิ่มเติม 075-672852/ 075-672900