การประชุมวิชาการ
(Online)Srengthening the immune system during covid-19 pandemic : evidence based herbal and food supplement
ชื่อการประชุม (Online)Srengthening the immune system during covid-19 pandemic : evidence based herbal and food supplement
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-038-05-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 29 พ.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ในปัจจุบันประชาชนให้ความสำคัญถึงการสร้างภูมิคุ้มกัน และการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการติดเชื้อ หรือลดความรุนแรงหากติดเชื้อ โควิด -19 โดยมีปัจจัยที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ได้แก่ การเลือกรับประทานอาหารหรือสมุนไพรไทย การออกกำลังกาย หรือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยอาหารเสริม ทั้งนี้ความรู้ความเข้าใจ และข้อมูลความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นบทบาทของเภสัชกรที่จะช่วยสร้างความเข้าใจและแนะนำผลิตภัณฑ์ในร้านยาได้อย่างเหมาะสม
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ "Srengthening the immune system during covid-19 pandemic : evidence based herbal and food supplement" ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้สมุนไพรไทย และวิตามินอาหารเสริม ในการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะช่วงการระบาดของ โควิด -19 ข้อมูลเกี่ยวกับฤทธิ์ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยในการใช้ รวมถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งการเลือกทานอาหาร สมุนไพร หรือวิตามินอาหารเสริม รวมถึงการออกกำลังกาย และการป้องกันตนเอง ล้วนแต่มีความสำคัญ เภสัชกรจึงม่ีความจำเป็นที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถแนะนำ ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือแก่ประชาชน เพื่อความปลอดภัยและภูมิคุ้มกันที่ดีของผู้ที่มาใช้บริการ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน และ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรไทย และวิตามินอาหารเสริมที่มีบทบาทต่อระบบภูมิคุ้มกัน
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ที่มาใช้บริการ ได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย รวมถึงคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการติดเชื้อ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th