การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง How High Potentcy Statins are efficient treatment for patients with Dyslipidemia
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง How High Potentcy Statins are efficient treatment for patients with Dyslipidemia
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-016-06-2564
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 27 มิ.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูลความรู้ให้กับเภสัชกร ทราบถึงปัจจัย สาเหตุของโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคไขมันในเลือดสูงและเพิ่มความตระหนักว่าโรคไขมันในเลือดสูงเป็นอีกหนึ่งภาวะที่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในอนาคต
2. เพื่อเพิ่มพูลความรู้ให้กับเภสัชกรร้านยา ในการดูแลคนไข้โรคไขมันในเลือดสูงในบทบาทของเภสัชกรรมปฐมภูมิ (Primary care) เพื่อช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้
3. เพื่อให้เภสัชกรทราบถึงข้อมูลของยา Rosuvastatin สำหรับรักษาโรคไขมันในเลือดสูง เพิ่มทักษะในการให้คำปรึกษาคนไข้และคำแนะนำในการดูแลตนเองเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูงได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ