การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 6 เรื่อง Vaccines in the Age of Viral Pandemics: updates on COVID-19 & Other Emerging Diseases
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 6 เรื่อง Vaccines in the Age of Viral Pandemics: updates on COVID-19 & Other Emerging Diseases
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-015-07-2564
สถานที่จัดการประชุม ผ่านทางระบบออนไลน์ Cisco Webex Event
วันที่จัดการประชุม 20 -21 กรกฎาคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจ ประมาณ 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 (COVID-19) ทั่วโลก ซึ่งการระบาดยังคงมีต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวกันอย่างรวดเร็วของประชาชนและการจัดการระบบสาธารณสุขเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดอัตราการติดเชื้อ การระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบหลายด้าน อาทิ เศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข ทำให้เกิดการดำรงชีวิตของประชาชนในรูปแบบความปกติวิถีใหม่ (New Normal) ดังนั้นความสนใจและการตระหนักถึงความสำคัญในการใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในช่วงที่ยังไม่ค้นพบยาต้านไวรัสหรือวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพอย่างจำเพาะเจาะจงต่อโรค COVID-19 ด้วยเหตุนี้การป้องกันการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยการฉีดวัคซีนจึงเป็นวิธีที่น่าจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและได้ผลในระยะยาว ในขณะนี้หลายหน่วยงานและบริษัทผู้ผลิตยาและวัคซีนทั่วโลกกำลังเร่งพัฒนาวัคซีนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการทดสอบทางคลินิก เพื่อนำออกสู่ตลาดและเมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนและรับรองจากองค์การอาหารและยาในแต่ละประเทศ ก็จะสามารถนำมาใช้ในการฉีดเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้ประชาชนเพื่อป้องกันการติดโรค COVID-19
ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีวัคซีนจำนวนหนึ่งที่พบรายงานว่าประสบความสำเร็จในการใช้ทางคลินิกเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงพบความแตกต่างในเรื่องของประสิทธิภาพในการป้องกันโรคและยังพบรายงานการแพ้และอาการข้างเคียงภายหลังจากการฉีดวัคซีนอยู่เป็นระยะ ๆ สำหรับประเทศไทย มีการนำวัคซีนที่นำเข้าจากบริษัทผู้ผลิต ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนและรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข มากระจายวัคซีนตามแผนและฉีดให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มีความเสี่ยงตามลำดับ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการติด COVID-19 และจะขยายให้ครอบคลุมต่อไป นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้มีการผลิตวัคซีนป้องกัน COVID-19 ภายในประเทศ ทั้งในรูปแบบของ technology transfer และที่ผลิตขึ้นเองเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการและครอบคลุมประชากรของประเทศ นับเป็นบทเรียนที่สำคัญในการบริหารจัดการด้านวัคซีนเมื่อเกิดการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในประเทศ
ในการนี้ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น จึงจัดประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 6 เรื่อง Vaccines in the Age of Viral Pandemics: updates on COVID-19 & Other Emerging Diseases ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในรูปแบบการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เกี่ยวโรคติดเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ ไวรัส SARS-CoV-2 หลักการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ นโยบายของประเทศไทยเกี่ยวกับการใช้วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 การใช้วัคซีนในเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุและหญิงตั้งครรภ์ รวมถึงข้อควรระวัง ประสิทธิภาพและอาการข้างเคียงจากการใช้วัคซีน รวมถึงระบบ cold chain ในการขนส่งและการกระจายวัคซีน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการที่ทันสมัยให้แก่เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงผู้ที่มีความสนใจเรื่องวัคซีน COVID-19 ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่ทันสมัย ที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานร่วมกันในลักษณะของสหวิชาชีพในการให้ความรู้รวมถึงการใช้วัคซีนในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกร แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจที่เข้าร่วมประชุม มีความรู้ที่ทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มในอนาคตของโรค COVID-19 และโรคติดเชื้อไวรัส
อุบัติใหม่
2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทั้งนโยบายด้านสาธารณสุขและองค์ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนที่ครบถ้วน ครอบคลุมและจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงความก้าวหน้าในการรักษาด้วยยา เพื่อ
การป้องกันและรักษาโรค COVID-19 ได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อเป็นบริการวิชาการหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรและแพทย์ผู้เข้าร่วมประชุม
คำสำคัญ
SARS-CoV-2, COVID-19, วัคซีนโควิด-19, การใช้วัคซีน, อาการข้างเคียงจากวัคซีน
วิธีสมัครการประชุม
วิธีการสมัครและลงทะเบียน สมัครผ่านเว็บไซต์ www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) หรือ e-slip (กรณีชำระเงินเงินผ่านทาง Internet Banking หรือ Mobile Application) ทางโทรสารหมายเลข 02-644-4536 ค่าลงทะเบียน ค่าสมัครลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex ท่านละ 1,000 บาท (ครอบคลุม PDF สไลด์ประกอบการบรรยาย) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน สอบถามข้อมูล ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1. ภาควิชาจุลชีววิทยา คุณกาญจนา เข็มแก้ว เลขานุการ ภาควิชาฯ E-mail: kanjana.khe@mahidol.ac.th ผศ.ดร.ภก.จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล หัวหน้าภาควิชาฯ E-mail: jaturong.pra@mahidol.ac.th โทรศัพท์/โทรสาร 02-6448692 2. หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์/โทรสาร 087-5597393 E-mail: supattra.kon@mahidol.ac.th