การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด เรื่อง เปิดประตูสู่มิติความรู้เภสัชกรชุมชน ตอน การดูแลสุขภาพคนทำงานแบบองค์รวม
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด เรื่อง เปิดประตูสู่มิติความรู้เภสัชกรชุมชน ตอน การดูแลสุขภาพคนทำงานแบบองค์รวม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-015-08-2564
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ ห้องประชุมเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6
วันที่จัดการประชุม 12 ธ.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม กลุ่มเครือข่ายเภสัชกรร้านยาไอแคร์ ฟาร์แมกซ์ ไวตามินคลับ ซุปเปอร์ดรัก
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยา และเภสัชกรที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยปัจจุบันเภสัชกรชุมชนหรือเภสัชกรประจำร้านยา จะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งองค์ความรู้เรื่องยา โรค และอาการวิทยาต่างๆ เพื่อให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ประกอบการประเมินอาการวิทยาของผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการ ปฏิบัติการเภสัชวินิจฉัยและพิจารณาเลือกจ่ายยาหรือให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่ผู้มารับบริการ/ผู้ป่วย ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามหลักวิชาการและการบริบาลผู้ป่วยในร้านยา
ทางทีมบริหาร บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด เล็งเห็นว่าเภสัชกรที่ปฏิบัติงาน ณ ร้านยา มักจะพบโรคและลักษณะอาการผิดปกติต่าง ๆ อย่างหลากหลายในแต่ละวัน ซึ่งบางกรณีอาจยังไม่สามารถประเมินอาการผิดปกติดังกล่าวได้ชัดเจน หรือเกิดความไม่มั่นใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ทบทวนองค์ความรู้ของเภสัชกรที่ปฏิบัติหน้าที่ และเพิ่มความตระหนักในการดูแลเอาใจใส่ผู้มารับบริการซึ่งเป็นคนในชุมชนบริเวณที่ร้านยาตั้งอยู่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และตรงกับความต้องการของผู้มารับบริการและชุมชนเพิ่มขึ้น
บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด จึงดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 โดยคาดหวังว่า โครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเภสัชกรที่ปฏิบัติงาน ณ บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด ทุกท่านและเภสัชกรที่สนใจท่านอื่นที่ปฏิบัติงานประจำร้านขายยา จะนำองค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ จากโครงการฯ นี้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจการประเมินแยกโรคจากอาการผิดปกติ การพิจารณาเลือกจ่ายยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แนะนำวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องกับลักษณะอาการผิดปกติต่างๆ และสามารถให้คำแนะนำการดูแลตัวเองแก่ผู้มารับบริการได้อย่างเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะ ทบทวนองค์ความรู้ของเภสัชกรประจำบริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ และเภสัชกรที่สนใจ
2. เพิ่มความดูแลเอาใจใส่ผู้มารับบริการซึ่งเป็นคนในชุมชนในบริเวณที่ร้านยาตั้งอยู่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และตรงกับความต้องการของผู้มารับบริการและชุมชนเพิ่มขึ้น
3. เพื่อให้เภสัชกรที่ปฏิบัติงานประจำร้านขายยา สามารถนำองค์ความรู้และทักษะต่างๆ จากโครงการฯ นี้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจการประเมินอาการวิทยาต่างๆ ที่พบ การพิจารณาเลือกจ่ายยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แนะนำวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องกับลักษณะอาการผิดปกติต่างๆ และสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้มารับบริการได้อย่างเหมาะสมต่อไป

คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
1. ทางโทรศัพท์ 02-1572704 และหรือ 081-113-8450 2. Facebook ที่ https://www.facebook.com/pharmaxshop 3. Line: @pharmaxshop.com