การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 หัวข้อ : The Overview in common cold and Burden of Antibiotic use , Migraine Headaches management, Smoking Cessation in Community Pharmacy and Skin & Soft Tissue infections
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 หัวข้อ : The Overview in common cold and Burden of Antibiotic use , Migraine Headaches management, Smoking Cessation in Community Pharmacy and Skin & Soft Tissue infections
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-014-06-2564
สถานที่จัดการประชุม รูปแบบ Video Conference ผ่านทาง Zoom
วันที่จัดการประชุม 17 มิ.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม กลุ่มเครือข่ายเภสัชกร eXta health and wellness
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาและเภสัชกรที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการของร้านยาเอ็กซ์ต้าพลัส จัดขึ้นเพื่อให้เภสัชกรประจำร้านเอ็กซ์ต้าพลัส ได้รับทราบข้อมูลที่ทันสมัยทางวิชาการเภสัชกรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อการดูแลผู้ป่วยในชุมชนที่มารับบริการที่ร้านยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับการทบทวนความรู้ และทราบข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคหวัด การดูแลผู้ป่วยโรคหวัด
การจัดการอาการปวดหัวไมเกรน ความจําเป็นของการใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่ และการจัดการการติดเชื้อที่ผิวหนัง เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคหวัดและการใช้ยาปฏิชีวนะ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคไมเกรนในร้านยา
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับความจำเป็นในการใช้ยาในการเลิกบุหรี่
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับการรักษาการติดเชื้อที่ผิวหนัง(S.aureus&C.Acne)
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้เข้าร่วมอบรมลงทะเบียนผ่าน Google form (วันที่ 17 พฤษภาคม-16 มิถุนายน 2564) หน่วยงานเอ็กซ์ต้า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับผิดชอบหลัก ภญ.รุ่งนภา ดวงเอ้ย เบอร์โทรติดต่อ 02-071-4480, 091-004-8144 อีเมลล์ rungnapadou@cpall.co.th