การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเภสัชกรอาสาตอบปัญหาโควิด-19
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเภสัชกรอาสาตอบปัญหาโควิด-19
สถาบันหลัก มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
รหัสกิจกรรม 5004-2-000-004-05-2564
สถานที่จัดการประชุม ผ่านโปรกรม Zoom และมีการบันทึกการอบรมเภสัชกรอาสาตอบปัญหาโควิด-19 ไว้
วันที่จัดการประชุม 15 มิ.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทุกคนจำนวน 180 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบภายใต้มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ตระหนักถึงปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีความวิตกกังวลจึงแสวงหาทางเลือกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นยา สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆมาใช้ แม้ว่าข้อมูลการศึกษาจะยังไม่รับรองการใช้ในการป้องกันเชื้อโควิด-19 ก็ตาม อีกทั้งยังมีความเข้าใจผิดๆในวัคซีน ทำให้ปฏิเสธการฉีดวัคซีน ดังนั้นทางเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบภายใต้มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชนจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะช่วยเหลือประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงจัดทำโครงการเภสัชกรอาสาตอบปัญหาโควิด-19 ขึ้น เพื่อรวมกลุ่มเภสัชกรที่พร้อมจะให้ความรู้ คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประชาชน ดังนั้นเพื่อให้เภสัชกรอาสากลุ่มดังกล่าวรวมถึง เภสัชกรทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและพร้อมให้คำแนะนำประชาชนต่อไป ทางเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบภายใต้มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชนจึงจัดโครงการอบรมเภสัชกรอาสาตอบปัญหาโควิด-19 ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้เรื่องยา วิตามิน อาหารเสริมและสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 และสามารถให้คำแนะนำประชาชนได้
2. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้เรื่องวัคซีนโควิด-19 และสามารถให้คำแนะนำประชาชนได้
คำสำคัญ
โควิด-19, เภสัชกรอาสา
วิธีสมัครการประชุม
รับสมัครผู้สนใจแต่ไม่ได้เป็นเภสัชกรอาสาตอบปัญหาโควิด-19 อีกจำนวน 180 คนโดยผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/DDjetbjnSMMvPLAF7