การประชุมวิชาการ
(Online) World Allergy Week 2021: The South East Asia - SEA Allergy Forum For Effective Management of Allergic Rhinitis
ชื่อการประชุม (Online) World Allergy Week 2021: The South East Asia - SEA Allergy Forum For Effective Management of Allergic Rhinitis
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-037-06-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 15 มิ.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic Rhinitis) เป็นหนึ่งในอาการที่พบมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นอาการที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมของอากาศ หรือปัจจัยกระตุ้นอื่นๆ ที่ทำให้เกิดอาการแพ้ ล้วนแต่ต้องได้รับการดูแลและรักษาอย่างต่อเนื่อง และยังมีองค์ความรู้ที่ปรับปรุงใหม่อยู่เสมอที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาในการรักษาและคุณภาพชีวตของผู้ป่วยได้
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “World Allergy Week: The South East Asia - SEA Allergy Forum For Effective Management of Allergic Rhinitis” ขึ้นในโอกาสของ World Allergy Week 2021 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic Rhinitis) การประเมินความรุนแรง การเลือกใช้ยา และการปรับเพิ่มลดขนาดของยาได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการปรับพฤติกรรมสุขภาพ ที่จะลดความรุนแรงของโรค เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญและผลกระทบของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic Rhinitis) ที่ต้อคุณภาพการใช้ชีวิตของผู้ป่วย
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถประเมินความรุนแรงของโร และเลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสม
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถประเมินผลการรักษา และปรับเพิ่มลดขนาดการใช้ยาได้อย่างถูกต้อง เพื่อผลการรักษาที่ดีและยั่งยืน

คำสำคัญ
โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic Rhinitis)
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th