การประชุมวิชาการ
(Online) 5th Global Microbiota Summit - Science that is worth sharing
ชื่อการประชุม (Online) 5th Global Microbiota Summit - Science that is worth sharing
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-036-06-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 11 มิ.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ความรู้เกี่ยวกับความสมดุลของจุลชีพ หรือ แบคทีเรียดีในร่างกาย เป็นความรู้ที่ได้รับความสนใจและมีข้อมูลการศึกษาใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และโรคต่างๆ ได้แก่ โรคทางเดินอาหาร ภาวะแพ้ต่างๆ เป็นต้น ซึ้งเป็นองค์ความรู้ที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ความสำคัญและมีการอัพเดทข้อมูลความรู้ในการนำมาปรับใช้กับการดูแลผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “5th Global Microbiota Summit - Science that is worth sharing” ขึ้นในโอกาสของ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทของ Microbiota ที่มีผลต่อการทำงานของระบบร่างกาย ความเกี่ยวข้องของสมดุล microbiota กับโรคต่างๆ และงานวิจัยที่รองรับหรือแนะนำการปรับสมดุลเหล่านี้ในการรักษา หรือเพิ่มคุณภาพการรักษาร่วมกับยารักษาอื่นๆ โดยเฉพาะโรคทางเดินอาหาร และอาการแพ้ต่างๆ ซึ่งหมายรวมถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม ยาในการรักษา การให้คำแนะนำในการใช้ยา การดูแลตนเองและปรับพฤติกรรมของผู้ป่วย เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญและผลกระทบของ Microbiota ที่มีต่อระบบต่างๆในร่างกาย
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง บทบาทของ microbiota ต่อระบบทางเดินอาการ และภาวะแพ้
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ สายพันธ์ของ probiotic ในการรักษาหรือสร้างความสมดุลของจุลชีพในร่างกายได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
microbiota โรคต่าง ๆ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th