การประชุมวิชาการ
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน เรื่อง How to manage insomnia, stress and anxiety for social life
ชื่อการประชุม การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน เรื่อง How to manage insomnia, stress and anxiety for social life
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-012-06-2564
สถานที่จัดการประชุม Zooms
วันที่จัดการประชุม 06 มิ.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม กลุ่มเภสัชกร ดีเคเอสเอช
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากสภาวะโลกในยุคปัจจุบันที่มีโรคระบาดอยู่นี้ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันกระแสข่าว หรือแหล่งข่าวต่าง ๆ มีมากมาย ทำให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้ข่าวสารไปในเชิงลบ ซึ่งจะก่อให้เกิดความวิตกกังวล ความเครียด ไม่มีสมาธิจดจ่อ ไม่สามารถสงบจิตใจได้ และรวมไปถึงผลกระทบที่สูงที่สุดคือ นอนไม่หลับ ซึ่งผลกระทบเหล่านี้อาจก่อให้เกิดผลทั้งในระยะสั้น และระยะยาวแล้วแต่กรณี
เภสัชกรชุมชนถือเป็นปราการด่านแรกในเชิงของระบบสาธารณสุข เพราะเป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพที่เข้าถึงง่าย และมีระยะเวลาให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยด้วยองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ดังนั้นแล้วการเพิ่มพูนความรู้ของเภสัชกรชุมชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์มากมายหลากหลายประเภทที่จัดจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดเพื่อตอบสนองอาการของคนไข้ อาทิเช่น ภาวะเครียด วิตกกังวล ไม่มีสมาธิจดจ่อ และนอนไม่หลับ ซึ่งสิ่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆสื่อสารออกมา อาจจะ ทำให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่มีความรู้ด้านสุขภาพเชิงลึกหลงผิดไปกับผลิตภัณฑ์เหล่านั้น
ดังนั้นแล้วในการจัดการอบรมวิชาการในครั้งนี้จึงมุ่งหวังให้ความรู้เกี่ยวกับยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่าง ๆ เช่น เมลาโทนิน, แอล-ไทโรซีน และ แอล-ไทอานีน และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดในเชิงหลักฐานเชิงประจักษ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเครียด วิตกกังวล และนอนไม่หลับ ว่ามีสาเหตุมาจากปัจจัยใดบ้าง
2. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถซักประวัติ และแนะนำแนวทางการเลือกใช้ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ถูกต้องแก่คนไข้
3. เพื่อให้เภสัชกรสามารถให้คำแนะนำแก่ประชาชน ในการดูแล และหลีกเลี่ยงปัจจัยในการทำให้เกิดโรคเครียด วิตกกังวล และนอนไม่หลับ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
การประชาสัมพันธ์ จดหมายเชิญ การสมัคร ทางออนไลน์ผ่านระบบ Google Form ตอบรับ ทางออนไลน์ผ่านระบบ E-mail