การประชุมวิชาการ
(Online)2021 Pharmacy Education and Knowledge (PEAK) – Series 2: “nAMD Management in 2021: What do we need to know?”
ชื่อการประชุม (Online)2021 Pharmacy Education and Knowledge (PEAK) – Series 2: “nAMD Management in 2021: What do we need to know?”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-035-05-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 28 พ.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการให้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล โรงพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค เลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสมให้กับผู้ป่วย รวมถึงภาวะเสื่อมของดวงตา ได้แก่ภาวะจุดรับภาพเสื่อม ซึ่งแบ่งเป็นชนิดแห้งและชนิดเปียก ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความซับซ้อนของโรค และการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมในแต่ละชนิด
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “nAMD Management in 2021: What do we need to know?”
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะเสื่อมของดวงตา การดูแลรักษาภาวะจุดรับภาพเสื่อม การดูแลรักษา การเลือกใช้ยาและการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการประเมินอาการและความรุนแรงของภาวะเสื่อมของดวงตา โดยเฉพาะ ภาวะจุดรับภาพเสื่อม
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้ยารักษาภาวะจุดรับภาพเสื่อมได้อย่างเหมาะสม
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการรักษาและชะลอความเสื่อมของดวงตา การเลือกใช้ยารักษา รวมถึงมีความรู้แนวทางการดูแลผู้ที่มีภาวะจุดรับภาพเสื่อม
คำสำคัญ
Development of Anti-VEGF in nAMD treatment
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th