การประชุมวิชาการ
(Online) World Digestive Health Day - Gut Updates and Trends Summit
ชื่อการประชุม (Online) World Digestive Health Day - Gut Updates and Trends Summit
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-033-05-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 26 -27 พ.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ปัญหาโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารเป็นอาการที่มักพบได้บ่อยในร้านขายยา ไม่เพียงแต่ในประเทศไทย แต่ยังเป็นปัญหาที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ความสำคัญและมีการอัพเดทข้อมูลความรู้ในการดูแลผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “World Digestive Health Day - Gut Updates and Trends Summit” ขึ้นในโอกาสของ World Digestive Health Day ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ Gut Health อัพเดทองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคและการรักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารแบบองค์รวม ซึ่งหมายรวมถึงการเลือกยาในการรักษา การให้คำแนะนำในการใช้ยา การดูแลตนเองของผู้ป่วย และปรับพฤติกรรมให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญและผลกระทบของ Gut Heath ที่มีต่อสุขภาพโดยรวม การรักษาโรคและการดูแล Gut Health แบบยั่งยืน
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้ยาในการรักษา และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในการดูแล Gut Health เช่น ภาวะไขมันพอกตับ ภาวะท้องผูกเรื้อรัง ภาวะขาดสมดุลของจุลินทรีย์ในกระเพาะอาหาร
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทของยา หรือผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่ม ที่มีต่อสุขภาพที่ดีต่อทางเดินอาหาร - Gut Health - ได้แก่ ยากลุ่ม probiotic ยารักษาอาการท้องผูก และยาช่วยบรรเทาภาวะไขมันพอกตับ
คำสำคัญ
Gut Health
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th ลงทะเบียน 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุมได้ 2 วัน (3 หน่วยกิต) บรรยาย 2 ภาษา (ไทยและอังกฤษ)