การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคหืดและเทคนิคการใช้ยาที่ถูกต้อง
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคหืดและเทคนิคการใช้ยาที่ถูกต้อง
สถาบันหลัก มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
รหัสกิจกรรม 5004-2-000-003-06-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสัญญาณผ่านสื่อดิจิทัล ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี
วันที่จัดการประชุม 25 มิ.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำโรงพยาบาล ทั้งในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ , เภสัชกรประจำร้านยาจากทั่วประเทศ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคหืด (Asthma) เป็นอีกหนึ่งโรคเรื้อรังที่ผู้ป่วยต้องทุกข์ทรมาน และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก ทำให้มีคุณภาพชีวิตแย่ลง หากมีอาการหอบหรือภาวะหืดกำเริบรุนแรงอาจต้องเข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินหรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้สูญเสียรายได้และมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง การเข้าใจในโรค รวมถึงแนวทางการดูแลรักษาที่ถูกต้อง และการใช้ยาด้วยเทคนิคที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงมีความสำคัญมาก เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคและเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น โดยโรคหืดถือได้ว่าเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งในประเทศไทยมีอุบัติการณ์ของผู้ป่วยโรคหืดราว 7% ในผู้ใหญ่ และ 10-15% ในเด็ก จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกล่าสุดในปี 2017 พบว่าคนไทยเสียชีวิตจากโรคหืดถึง 6,808 ราย โดยคิดเป็น 7.76 รายต่อประชากร 1 แสนคน หรือ 1.3% ของคนที่เสียชีวิตทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลการเสียชีวิตจากโรคนี้ในระดับโลกแล้วพบว่า ประเทศไทยจัดเป็นอันดับที่ 76 ของโลก โดยจัดเป็นอันดับที่ 5 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการเสียชีวิตของคนไทยจากโรคอื่นๆ พบว่าโรคหืดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในคนไทยเป็นอันดับที่ 19 โดยอันดับที่ 1-3 คือ หลอดเลือดหัวใจ ไข้หวัดใหญ่/ปอดบวม และโรคหลอดเลือดสมอง ตามลำดับ
ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยได้บรรจุแผนการดูแลรักษาโรคหืดในแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ หรือ Service Plan ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มีการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคหืดในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก เนื่องจากเรามีองค์ความรู้และยาที่พัฒนามากขึ้น ดังนั้นการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืดตามวิทยาการสมัยใหม่ รวมถึงแนวทางการบริหารยาโรคหืดในรูปแบบสูด (Inhaler Devices) อย่างถูกวิธี กับบุคลากรทางการแพทย์ จะมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืดและการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้ลดขั้นตอนการดูแลรักษา และส่งผลให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเกิดประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืดตามวิทยาการสมัยใหม่ กับเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารยาโรคหืดในรูปแบบสูด (Inhaler Devices) อย่างถูกต้อง เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
งานประชุมวิชาการ ,โรคหืด ,เทคนิคการใช้ยา
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และจะมีระบบตอบรับการลงทะเบียนแจ้งเพื่อยืนยัน และรับ รหัสผ่านในการเข้าร่วม