การประชุมวิชาการ
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน เรื่อง Health impact from new normal and urban lifestyle.
ชื่อการประชุม การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน เรื่อง Health impact from new normal and urban lifestyle.
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-009-07-2564
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 14 ก.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม กลุ่มเภสัชกร ดีเคเอสเอช
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาเซฟดรัก
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ฝุ่นควัน PM 2.5 อากาศร้อน แสงแดด และมลภาวะที่มีมากขึ้นทุกวันในสังคมเมือง หรือแหล่งอุตสาหกรรม เช่น ปูนซีเมนต์ ควันฝุ่น เหมืองแร่ อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี โลหะ รวมถึงอิเล็คทรอนิกส์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบที่ตามมาคือ ความผิดปกติต่าง ๆ ทางร่างกาย ที่มักพบเจอกับผู้ป่วยที่มารับการรักษาในร้านขายยา คือ อาการเกี่ยวกับรังแค ต่อมไขมันอักเสบ สิว รวมถึงปัญหาผิวหนัง ดังนั้นเภสัชกรชุมชน จึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาการที่เกี่ยวข้องกับหนังศีรษะ เช่น รังแค ต่อมไขมันอักเสบ สิวและปัญหาผิวหนัง ที่เป็นอาการที่สามารถพบได้บ่อยที่สุดในร้านขายยา
โรคเครียดวิตกกังวลเป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีมากในปัจจุบัน เนื่องจากสภาวะต่าง ๆมากมายเป็นปัจจัยกระตุ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเครียดจากการทำงาน หรือความเครียดจากสภาวะโรคระบาด ซึ่งมีผลกระทบไปถึงระบบเศรษฐกิจและสังคม ร้านยาถือเป็นระบบสาธารณสุขด่านแรกที่จะช่วยคนไข้ได้ด้วยการวินิจฉัยเบื้องต้น ซึ่งอาจเกิดการรักษา หรือส่งต่อระบบสุขภาพอื่น ๆแล้วแต่กรณี แต่สิ่งที่ร้านยาสามารถที่จะมีส่วนช่วยได้คือประเด็นสุขภาพอื่น ๆ ที่มาพร้อมกับโรคเครียด เช่น นอนไม่หลับ และภาวะจุลินทรีย์ในลำไส้ไม่สมดุล ซึ่งหากไม่ได้รับการวินิจฉัย และรักษาอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตคนไข้ในระยะยาวได้
ทั้งนี้เภสัชกรชุมชมยังขาดความรู้ความเข้าใจอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องอาศัยข้อมูลวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้ยาและแนวทางการรักษา ป้องกัน รวมถึงการให้คำแนะนำกับคนไข้ในการปฏิบัติตัว เพื่อรับมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการรักษาอาการเกี่ยวกับรังแค ต่อมไขมันอักเสบ สิว ผิวหนังโรคท้องเสีย โรคเครียดวิตกกังวล โรคนอนไม่หลับ และภาวะจุลินทรีย์ในลำไส้ไม่สมดุล ทั้งนี้เภสัชกรชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจอยู่เป็นจำนวนมาก การสัมนาครั้งนี้จึงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและมีความจำเป็น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรครังแค ต่อมไขมันอักเสบ ว่ามีสาเหตุมาจากปัจจัยใดบ้าง
2. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถซักประวัติ และแนะนำแนวทางการเลือกใช้โรครังแค ต่อมไขมันอักเสบ และพฤติกรรมที่ผู้มีปัญหารังแค ต่อมไขมันอักเสบ และสามารถเลี่ยงปฏิบัติ
3. เพื่อให้เภสัชกรสามารถทราบแนวทางในการรักษาเลือกใช้ยารักษาสิวที่เกิดจากสิวอุดตัน และสิวติดเชื้อ
4. เพื่อให้เภสัชกรสามารถให้คำแนะนำแก่ประชาชน ในการดูแล และหลีกเลี่ยงปัจจัยในการทำให้เกิดสิวและปัญหาผิวต่าง ๆ
5. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเครียดวิตกกังวล และผลกระทบจากโรค เช่น นอนไม่หลับ และภาวะจุลินทรีย์ในลำไส้ไม่สมดุล
6. เพื่อให้เภสัชกรสามารถเลือกใช้ยาในการป้องกันและรักษาโรคเกี่ยวกับโรคเครียดวิตกกังวล และผลกระทบจากโรค เช่น นอนไม่หลับ และภาวะจุลินทรีย์ในลำไส้ไม่สมดุลได้อย่างเหมาะสม
7. เพื่อให้เภสัชกรสามารถให้คำแนะนำแก่ประชาชน ในการดูแล และหลีกเลี่ยงปัจจัยในการทำให้เกิดโรคเครียดวิตกกังวล และผลกระทบจากโรค เช่น นอนไม่หลับ และภาวะจุลินทรีย์ในลำไส้ไม่สมดุลต่าง ๆ
คำสำคัญ