การประชุมวิชาการ
Managing Blocked Nose in the New Normal Era
ชื่อการประชุม Managing Blocked Nose in the New Normal Era
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-009-06-2564
สถานที่จัดการประชุม on line
วันที่จัดการประชุม 20 มิ.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล/ร้านยา ที่สนใจจำนวน 1,000 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อาการคัดจมูก เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทางโสต ศอ นาสิก อยู่บ่อยครั้งและเป็นอาการที่ก่อความรำคาญที่สุดในผู้ป่วยภูมิแพ้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ในรายที่เป็นรุนแรง นอกจากจะพบอาการไม่ได้รับกลิ่น ปวด แน่น บริเวณใบหน้าจากอากาศในจมูกถ่ายเทไม่ดี ยังส่งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ได้หากไม่ได้รับการรักษา เช่น สมรรถภาพทางเพศที่ลดลง ความสามารถในการเรียนรู้ในผู้ป่วยเด็ก การนอนกรน การหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงโรคทางเมทาบอลิกได้

ทั้งนี้ในสภาวะการปัจจุบัน ประชาชนจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางไปอยู่ในที่ชุมชนพลุกพล่าน ร่วมถึงโรงพยาบาล หากไม่ได้มีความเจ็บป่วยที่รุนแรง โดยร้านยาจะมีหน้าที่สำคัญ ที่ช่วยให้คำแนะนำปรึกษาให้กับผู้ป่วยในชุมชน ที่มีอาการไม่มาก และจัดการได้ดีด้วยยาที่ปลอดภัย เหมาะสม ทางบริษัทจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สัมนาวิชาการในหัวข้อ Managing Blocked Nose in the New Normal Era จะเป็นอีกข้อมูลหนึ่ง ที่เป็นประโยชน์สำหรับเภสัชกรในการจจัดการ รับมือกับอาการคัดจมูกอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการรับมืออาการคัดจมูกอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยด้านการดูแลสุขภาพเมื่อเป็นโรคดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ

คำสำคัญ