การประชุมวิชาการ
How to screening dry eye disease in pharmacy
ชื่อการประชุม How to screening dry eye disease in pharmacy
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-008-06-2564
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 12 มิ.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยา ที่สนใจจำนวน 500 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคตาแห้ง (Dry Eyes) หรืออาการตาแห้ง เป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่ร้านยา อาการตาแห้งหากปล่อยไว้เป็นบ่อย ๆ อาจทำให้เกิดเป็นแผลที่กระจกตา ผิวกระจกตาอักเสบ อาจส่งผลกระทบต่อการมองเห็นและการใช้ชีวิตประจำวัน บางรายอาจร้ายแรงจนทำให้เกิดการติดเชื้อและทำให้ตาบอดได้

อาการตาแห้งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ โดยอาจเป็นผลมาจากโรคต่าง ๆ การใช้ดวงตาในการทำกิจกรรมติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการของโรค ซึ่งวิธีบรรเทาอาการและรักษาโรคตาแห้งจะแตกต่างกันออกไปตามสาเหตุของแต่ละคน สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) ร่วมกับบริษัท DKSH ประเทศไทย (แผนก Allegeran) จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการออนไลน์ ในเรื่อง How to screening dry eye disease in pharmacy ให้เภสัชกรและผู้สนใจเข้าประชุม ได้ทราบถึงหลักการคัดกรองและการประเมินความรุนแรงของโรคตาแห้งในร้านขายยา และงานวิจัยศึกษาการรักษาโรคตาแห้ง และแผลที่กระจกตา ด้วย Carboxymethylcellulose (CMC)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ โรคตาแห้ง
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยด้านการดูแล
สุขภาพเมื่อเป็นโรคดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ออนไลน์