การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเภสัชเคมี ครั้งที่ 4 “เภสัชเคมียุคใหม่เพื่อเภสัชอุตสาหกรรม” (Frontiers of Pharmaceutical Chemistry for Industrial Pharmacy)
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเภสัชเคมี ครั้งที่ 4 “เภสัชเคมียุคใหม่เพื่อเภสัชอุตสาหกรรม” (Frontiers of Pharmaceutical Chemistry for Industrial Pharmacy)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-012-07-2564
สถานที่จัดการประชุม ผ่านทางระบบออนไลน์ Cisco Webex Event
วันที่จัดการประชุม 22 -23 กรกฎาคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการค้นพบ พัฒนา ประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพยา และบุคลากรที่สนใจ จำนวน 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชเคมีเป็นศาสตร์ที่เกิดจากการผสมผสานองค์ความรู้หลายสาขาเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะสาขาเคมีและเภสัชกรรมในการค้นพบ ออกแบบตัวยา และปรับปรุงโครงสร้างของยา ตลอดจนการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพยาให้มีความปลอดภัย (safety) คุณภาพ (quality) และประสิทธิผลทางการรักษา (efficiency) ก่อนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม และส่งมอบต่อผู้บริโภคต่อไป ภาควิชาเภสัชเคมีมีความตระหนักและเห็นความสำคัญขององค์ความรู้ด้านเภสัชเคมียุคใหม่ โดยเฉพาะในสถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่ (emerging disease) จำเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการค้นพบ และพัฒนายาชีววัตถุ ยาต้านไวรัส และวัคซีนควบคู่ไปกับยาเคมี รวมทั้งการพัฒนาวิธีวิเคราะห์เพื่อการประกันคุณภาพของยา อันจะเป็นการส่งเสริมเภสัชอุตสาหกรรมในประเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รับทราบถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมยาในประเทศ
2. รับทราบและเข้าใจประเด็นสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงในตำรายา
3. สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับเพื่อการพัฒนาและประเมินวิธีวิเคราะห์ เพื่อการทดสอบการละลายและการ
ตรวจสอบสารเจือปน
4. เข้าใจกระบวนการค้นพบ พัฒนา และการประกันคุณภาพยาเคมี ยาชีววัตถุ และยาต้านไวรัส
คำสำคัญ
Pharmaceutical Impurity , Biological Products , Antiviral Drugs
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียน Online 2,000 บาท จำนวน 200 คน กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 การสมัครและชำระค่าลงทะเบียน สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 026-443603-5 โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-26444536