การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชการ “ASTHMA AND COPD FOR HEALTHCARE WORKERS”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชการ “ASTHMA AND COPD FOR HEALTHCARE WORKERS”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-011-07-2564
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ และ ผ่านทางรูปแบบออน์ไลน์
วันที่จัดการประชุม 15 -16 กรกฎาคม 2564
ผู้จัดการประชุม มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร พยาบาลอายุรศาสตร์ โรคปอด,โรคหืด,โรคภูมิแพ้,โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พยาบาล ICU บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหาร ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาองค์กรในทุกๆด้าน ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และพอเพียงต่อภารกิจ ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในทุกสายงานให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าวิจัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษาแพทย์ และสาธารณสุข ให้ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนางาน และแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีของประชาชน
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนบทบาทและเพิ่มพูนความรู้แก่พยาบาลอายุรศาสตร์ โรคปอด, โรคหืด, โรคภูมิแพ้, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พยาบาล ICU รวมทั้งเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีเนื้อหาความรู้ทางวิชาการและเชิงปฎิบัติการ ในการดูแลและให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคหืด เพิ่มทักษะแนะนำเทคนิคการพ่นสูดยาที่ถูกวิธี เพื่อนำความรู้ จากการประชุมในครั้งนี้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อวงการแพทย์ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน (ก่อนวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) ท่านละ 1,500 บาท ค่าลงทะเบียน (หลังวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) ท่านละ 1,800 บาท การชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินเข้าบัญชี : ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี ชื่อบัญชี "มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย" ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 127-469872-7 พร้อม Fax ใบสมัครและสำเนาการโอนเงินมาที่ ไลน์ 089-6284967 หรือ โทรสาร, 0-2061-7373 , 02-035-8358 หรือ Email : asthma2019@hotmail.com ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ได้ที่ คุณปาริชาติ : 089-628-4967 email : asthma2019@hotmail.com