การประชุมวิชาการ
(Online) Tracking Allergy Treatment with Allergy Care Application
ชื่อการประชุม (Online) Tracking Allergy Treatment with Allergy Care Application
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-032-05-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 16 พฤษภาคม 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน อาการภูมแพ้ เป็นอาการที่พบได้บ่อยในร้านขายยา และมักเป็นอาการที่ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการกำเริบของโรค ซึ่งอาการหรือภาวะภูมิแพ้นั้น ถือเป็นโรคประจำตัวและอาการที่เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยจึงมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการรักษาและควบคุมอาการ ลดความเสี่ยงของการกำเริบ และได้รับการติดตามอาการหรือผลการรักษาอย่างสม่ำเสมอ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการประเมินอาการและความรุนแรงของอาการภูมิแพ้
2เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงเกณฑ์การประเมินอาการและการติดตามผลหลังจากการใช้ยา
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ติดตามอาการและติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยโรคภูมิแพ้
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th