การประชุมวิชาการ
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกร เรื่อง MICROBIOME TOWARDS ACNE PATHOLOGY
ชื่อการประชุม การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกร เรื่อง MICROBIOME TOWARDS ACNE PATHOLOGY
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-006-05-2554
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 13 พ.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาและเภสัชกรที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
"สิว (ACNE)" ปัญหาผิวอันดับต้นๆ ของผิวหน้า ที่ผู้บริโภคมักไปพบแพทย์ หรือปรึกษาเภสัชกรเพื่อขอคำแนะนำในดูแลและรักษาแก้ปัญหาสิว หรือแม้แต่ในสถานการณ์โควิด ก็พบว่าปัญหาผิวอันดับ 1 จากการใส่หน้ากากตามหลักการปฏิบัติตัวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ก็คือปัญหาสิว หรือ MASKNE (มาส์กเน่)
ปัจจุบันในวงการแพทย์ผิวหนังมีการค้นพบอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญของการเกิดสิวคือ การเสียสมดุลของแบคทีเรียบนผิว(Skin Microbiome Dysbiosis)ที่พบว่าบนผิวของคนที่เป็นสิว ไม่ว่าจะเป็นบริเวณที่ไม่มีสิว บริเวณที่เป็นสิวอุดตัน และสิวอักอักเสบ จะพบชนิดและปริมาณเชื้อแบคทีเรียแตกต่างจากผิวของผู้ที่ผิวสุขภาพดี(ไม่มีปัญหาสิว)การเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียบนผิวนี้เองส่งผลทำให้เกิดปัญหาสิวและการอักเสบเพิ่มมากขึ้น รวมถึงปัญหาสิวเกิดซ้ำซาก โดยเฉพาะผู้ที่มีผิวที่มีแนวโน้มเป็นสิวง่าย(Acne-prone skin)และปัญหาสิวยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการใช้ชีวิตของผู้บริโภคอีกด้วย เช่น ทำให้สูญเสียความมั่นใจ ไม่กล้าเข้าสังคม เป็นต้น ดังนั้นหากเภสัชกรสามารถรับทราบถึงสาเหตุดังกล่าว พร้อมรู้วิธีการดูแลและแก้ปัญหาสิว นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาสิวให้แก่ผู้บริโภคแล้วยังสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้บริโภคดีขึ้นได้ด้วยเช่นกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดอบรมความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาสิวให้แก่เภสัชกร โดยเฉพาะการเสียสมดุลของแบคทีเรียบนผิว อีกหนึ่งสาเหตุสำคัญของการเกิดสิว พร้อมการดูแลและแก้ปัญหาสิว
2. เภสัชกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปแนะนำ "การดูแลและแก้ปัญหาสิว" ให้แก่ผู้บริโภค หรือผู้ที่มาขอคำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
-