การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารยาและการจัดการความเสี่ยงของยาปฏิชีวนะ (antibiotics) และยาเสี่ยงสูง (High Alert Drugs) ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อการประชุม โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารยาและการจัดการความเสี่ยงของยาปฏิชีวนะ (antibiotics) และยาเสี่ยงสูง (High Alert Drugs) ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-002-08-2564
สถานที่จัดการประชุม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
วันที่จัดการประชุม 16 สิงหาคม 2564
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสระแก้ว จานวน 35 คน แพทย์ พยาบาลและผู้ที่สนใจของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว แล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นปัญหาสาคัญที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล และสามารถพบได้ในโรงพยาบาลทุกระดับทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและกาลังพัฒนา นอกจากนี้เชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้มีการพัฒนาการดื้อยาเพิ่มมากขึ้น ทาให้ประสิทธิภาพของยาที่ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อดังกล่าวลดต่าลง จนทาให้ไม่สามารถรักษาโรคของผู้ป่วยอย่างได้ผล และในบางกรณีอาจไม่สามารถรักษาชีวิตผู้ป่วยไว้ได้ ตลอดจนถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลมีมูลค่ามหาศาลรวมถึงสิ้นเปลืองทรัพยากรในด้านต่างๆสูงเช่นกัน สาหรับในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วมีการกาหนดยาที่ต้องจากัดควบคุม (stick) และประเมินการใช้ยา (Drug Utilization Evaluation; DUE) ของยาปฏิชีวนะ (antibiotics) จานวน 5 รายการ ได้แก่ Colistin, Meropenem, Ertapenem, Vancomycin และ Piperacillin-Tazobactam เป็นต้น และมีการหยุดการใช้ยาอัตโนมัติ (auto-off) 5 วัน หากไม่ได้รับการถูกประเมินการสั่งใช้ยาโดยอายุรแพทย์ด้านโรคติดเชื้อ นอกเหนือจากการควบคุมการสั่งใช้ยาให้เหมาะสมแล้ว การผสมยา การบริหารยาก็มีส่วนสาคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของยาในการรักษาได้เช่นกัน อาทิ หลังจากผสมยาแล้วยาสามารถมีความคงตัวอยู่ได้นานเท่าไหร่ การบริหารยาบางอย่างต้องรีบบริหารยาเช่น Colistin หรือยาบางรายการต้องใช้ระยะเวลานานในการ หยดยาโดยเฉพาะ vancomycin หรือยาบางชนิดต้องให้ขนาดยาแบบถาโถม (Loading dose) เริ่มต้นก่อน เป็นต้น
สาหรับยาเสี่ยงสูง (High Alert drug) เป็นยาที่มีโอกาสสูงในการเกิดความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายจนอาจถึงแก่ชีวิตได้ หากเกิดความผิดพลาดตั้งแต่กระบวนการสั่งใช้ยา การจ่ายยา การผสมยาหรือการบริหารยา ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว มีบุคลากรด้านการแพทย์ เช่น แพทย์ใช้ทุน เภสัชกรใช้ทุน และพยาบาลใช้ทุนใหม่ในทุกๆปี ที่อาจมีผลต่อความรู้ ความเข้าใจของการสั่งใช้ยา การทวนสอบคาสั่งใช้ยา การจ่ายยา การผสมยาและการบริหารยาที่มีโอกาสผิดพลาดได้ นอกเหนือจากนี้ความรู้ในด้านการเฝ้าระวังและติดตามอาการของผู้ป่วยหลังจากบริหารยาเสร็จก็มีส่วนสาคัญ ซึ่งหากมีความรู้เมื่อพบความผิดปกติก็สามารถทาการพยาบาลและบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นได้อย่างทันท่วงที
ด้วยเหตุผลข้างต้น ในการนี้จึงขอจัดโครงการอบรมให้ความรู้การบริหารยาและการจัดการความเสี่ยงของยาปฏิชีวนะ (antibiotics) และยาเสี่ยงสูง (High Alert Drugs) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ประจาปีงบประมาณ 2564 ขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับการทางานของบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถบริหารจัดการด้านการพยาบาลเมื่อเกิดความเสี่ยงจากการใช้ยา ตลอดจนเป็นการทบทวนความรู้เพิ่มเติมนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีองค์ความรู้เรื่องยาปฏิชีวนะและยาเสี่ยงสูง
2. เพื่อให้เข้าใจและสามารถผสมยา บริหารยา ของยาปฏิชีวนะและยาเสี่ยงสูงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. เพื่อสามารถติดตาม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาและจัดการความเสี่ยงเมื่อเกิดปัญหาจากการใช้ยาปฏิชีวนะและยาเสี่ยงสูงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
คำสำคัญ
การบริหารยา การจัดการความเสี่ยง ยาปฏิชีวนะ (antibiotics) ยาเสี่ยงสูง (High Alert Drugs)