การประชุมวิชาการ
(Online) การดูแลผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังแบบองค์รวม
ชื่อการประชุม (Online) การดูแลผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังแบบองค์รวม
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-028-05-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 09 พฤษภาคม 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค การเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน โรคทางเดินอาหาร โดยเฉพาะอาการท้องผูก ถือเป็นกลุ่มอาการที่พบได้บ่อย และมักเกิดซ้ำ และต้องการการดูแลพร้อมกับการปรับพฤติกรรมต่างๆอย่างเหมาะสม
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ “การดูแลผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังแบบองค์รวม” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอาการและการเลือกใช้ยารักษากลุ่มโรคทางเดินอาหารให้แก่ผู้ป่วย พร้อมทั้งการให้คำแนะนำดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการรักษาอาหารท้องผูกที่ยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการประเมินอาการและความรุนแรงของอาการของภาวะท้องผูก และท้องผูกเรื้อรัง
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้ยาในการรักษา และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และการรักษาสุขภาพทางเดินอาหารแบบยั่งยืน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th