การประชุมวิชาการ
การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน เรื่อง Common disease in Drugstore (Insomnia, Diarrhea and IBS treatment) for Community Pharmacist.
ชื่อการประชุม การอบรมทางวิชาการสำหรับเภสัชกรชุมชน เรื่อง Common disease in Drugstore (Insomnia, Diarrhea and IBS treatment) for Community Pharmacist.
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-005-06-2554
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 21 มิ.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม กลุ่มเภสัชกร ดีเคเอสเอช
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาและเภสัชกรที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคท้องเสีย และโรคลำไส้แปรปรวนเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในร้านยา และผู้ป่วยมักมีอาการหลายอย่างในช่วงเวลาเดียวกัน คือท้องเสียมักมาพร้อมกับอาการปวดเกร็งท้อง และท้องอืด หากไม่ได้รับการวินิจฉัย และรักษาอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตคนไข้ในระยะยาวได้ โดยสาเหตุหนึ่งของปัญหาที่ทางเดินอาหารเหล่านี้ คือภาวะจุลินทรีย์ในลำไส้ไม่สมดุล จึงควรมีการปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ ควบคู่ไปกับกรรักษาอาการปวดท้อง ท้องอืดด้วย
โรคนอนไม่หลับและโรควิตกกังวลก็เป็นปัญหาสำคัญที่พบบ่อย ในผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทางสาธารณสุขในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับร้านขายยา คลินิก จนถึงโรงพยาบาลระดับต่างๆ การให้บริการ ให้การรักษาและแนะนำเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยนั้น มีความจำเป็นและสำคัญ ในการแบ่งเบาภาระทางสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งมีผู้ป่วยจำนวนมาก ดังนั้นเภสัชกรชุมชน จึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคท้องเสีย โรคลำไส้แปรปรวน และโรคนอนไม่หลับ
ซึ่งปัจจุบันมียาที่ช่วยบรรเทาและรักษาโรคท้องเสีย โรคลำไส้แปรปรวน โรคนอนไม่หลับ และโรควิตกกังวลออกสู่ท้องตลาดหลายชนิด เภสัชกรชุนชนควรมีความรู้ที่จะช่วยให้คำแนะนำกับผู้ป่วย และผู้ที่ดูแลผู้ป่วย เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย
ทั้งนี้เภสัชกรชุมชมยังขาดความรู้ความเข้าใจอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องอาศัยข้อมูลวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้ยาและแนวทางการรักษา ป้องกัน รวมถึงการให้คำแนะนำกับคนไข้ในการปฏิบัติตัว เพื่อรับมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการรักษาโรคท้องเสีย โรคลำไส้แปรปรวน โรคนอนไม่หลับและโรควิตกกังวล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคท้องเสีย และโรคลำไส้แปรปรวน
2. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนอนไม่หลับและอาการวิตกกังวล
3. เพื่อให้เภสัชกรสามารถเลือกใช้ยาในการป้องกันและรักษาโรคเกี่ยวกับโรคท้องเสีย และโรคลำไส้แปรปรวนได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้เภสัชกรสามารถเลือกใช้ยาในการป้องกันและรักษาโรคเกี่ยวกับโรคนอนไม่หลับและอาการวิตกกังวลได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมในระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (http://www.pharm.chula.ac.th/ce) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย